ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد امین کهن مو، مجید آقاعلیخانی، فرهاد رجالی، (1394). پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(3)، 460-478. magiran.com/p1433588
M.A. Kohanmoo, M. Aghaalikhani, F. Rejali, (2015). Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(3), 460-478. magiran.com/p1433588
محمد امین کهن مو، مجید آقاعلیخانی، فرهاد رجالی، پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر. مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 1394؛ 31(3): 460-478. magiran.com/p1433588
M.A. Kohanmoo, M. Aghaalikhani, F. Rejali, Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region, Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 2015; 31(3): 460-478. magiran.com/p1433588
محمد امین کهن مو، مجید آقاعلیخانی، فرهاد رجالی، "پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر"، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران 31، شماره 3 (1394): 460-478. magiran.com/p1433588
M.A. Kohanmoo, M. Aghaalikhani, F. Rejali, "Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants 31, no.3 (2015): 460-478. magiran.com/p1433588
محمد امین کهن مو، مجید آقاعلیخانی، فرهاد رجالی، (1394). 'پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر'، مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31(3)، صص.460-478. magiran.com/p1433588
M.A. Kohanmoo, M. Aghaalikhani, F. Rejali, (2015). 'Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region', Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31(3), pp.460-478. magiran.com/p1433588
محمد امین کهن مو؛ مجید آقاعلیخانی؛ فرهاد رجالی. "پاسخ عملکرد کمی و کیفی سه اکوتیپ بابونه (Matricaria chamomilla L.) به کاربرد کودهای زیستی در منطقه بوشهر". مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران، 31 ،3 ، 1394، 460-478. magiran.com/p1433588
M.A. Kohanmoo; M. Aghaalikhani; F. Rejali. "Yield and quality response of three chamomile (Matricaria chamomilla L.) ecotypes to biofertilizers application in Bushehr region", Iranian Journal of Medical and Aromatic Plants, 31, 3, 2015, 460-478. magiran.com/p1433588
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال