ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Ali Mehrabi Tavana, Hamid Hatamlo, Ehsan Teymourzadeh, Mehdi Ebrahimnia, Shahram Tofighi, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Mohammad Meskarpour Amiri, Seyyed Mostafa Hakimzadeh, (2015). Determining research priorities based on four main areas: Stewardship, Creating resources, Financing and Delivering services in health care system in Iran, Journal of Health Policy and Sustainable Health, 2(1), 179. magiran.com/p1433789
Ali Mehrabi Tavana, Hamid Hatamlo, Ehsan Teymourzadeh, Mehdi Ebrahimnia, Shahram Tofighi, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Mohammad Meskarpour Amiri, Seyyed Mostafa Hakimzadeh, Determining research priorities based on four main areas: Stewardship, Creating resources, Financing and Delivering services in health care system in Iran, Journal of Health Policy and Sustainable Health, 2015; 2(1): 179. magiran.com/p1433789
Ali Mehrabi Tavana, Hamid Hatamlo, Ehsan Teymourzadeh, Mehdi Ebrahimnia, Shahram Tofighi, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Mohammad Meskarpour Amiri, Seyyed Mostafa Hakimzadeh, "Determining research priorities based on four main areas: Stewardship, Creating resources, Financing and Delivering services in health care system in Iran", Journal of Health Policy and Sustainable Health 2, no.1 (2015): 179. magiran.com/p1433789
Ali Mehrabi Tavana, Hamid Hatamlo, Ehsan Teymourzadeh, Mehdi Ebrahimnia, Shahram Tofighi, Mohammadkarim Bahadori, Ahmad Ameryoun, Mohammad Meskarpour Amiri, Seyyed Mostafa Hakimzadeh, (2015). 'Determining research priorities based on four main areas: Stewardship, Creating resources, Financing and Delivering services in health care system in Iran', Journal of Health Policy and Sustainable Health, 2(1), pp.179. magiran.com/p1433789
Ali Mehrabi Tavana; Hamid Hatamlo; Ehsan Teymourzadeh; Mehdi Ebrahimnia; Shahram Tofighi; Mohammadkarim Bahadori; Ahmad Ameryoun; Mohammad Meskarpour Amiri; Seyyed Mostafa Hakimzadeh. "Determining research priorities based on four main areas: Stewardship, Creating resources, Financing and Delivering services in health care system in Iran", Journal of Health Policy and Sustainable Health, 2, 1, 2015, 179. magiran.com/p1433789
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال