ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پریسا محمدی، سپیده عامری تورزنی، خدیجه کیارستمی، سارا غروی، زهرا فلاحی، (1394). مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 2(1)، 1. magiran.com/p1435314
Parisa Mohammadi, Sepideh Ameri Toorzani, Khadijeh Kiarostami, Sara Gharavi, Zahra Fallahi, (2015). The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil, Nova Biologica Reperta, 2(1), 1. magiran.com/p1435314
پریسا محمدی، سپیده عامری تورزنی، خدیجه کیارستمی، سارا غروی، زهرا فلاحی، مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت. نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 1394؛ 2(1): 1. magiran.com/p1435314
Parisa Mohammadi, Sepideh Ameri Toorzani, Khadijeh Kiarostami, Sara Gharavi, Zahra Fallahi, The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil, Nova Biologica Reperta, 2015; 2(1): 1. magiran.com/p1435314
پریسا محمدی، سپیده عامری تورزنی، خدیجه کیارستمی، سارا غروی، زهرا فلاحی، "مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت"، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی 2، شماره 1 (1394): 1. magiran.com/p1435314
Parisa Mohammadi, Sepideh Ameri Toorzani, Khadijeh Kiarostami, Sara Gharavi, Zahra Fallahi, "The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil", Nova Biologica Reperta 2, no.1 (2015): 1. magiran.com/p1435314
پریسا محمدی، سپیده عامری تورزنی، خدیجه کیارستمی، سارا غروی، زهرا فلاحی، (1394). 'مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت'، نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 2(1)، صص.1. magiran.com/p1435314
Parisa Mohammadi, Sepideh Ameri Toorzani, Khadijeh Kiarostami, Sara Gharavi, Zahra Fallahi, (2015). 'The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil', Nova Biologica Reperta, 2(1), pp.1. magiran.com/p1435314
پریسا محمدی؛ سپیده عامری تورزنی؛ خدیجه کیارستمی؛ سارا غروی؛ زهرا فلاحی. "مطالعه باکتریایی ریشه ذرت (.Zea mays L) در خاک آلوده به نفت". نشریه یافته های نوین در علوم زیستی، 2 ،1 ، 1394، 1. magiran.com/p1435314
Parisa Mohammadi; Sepideh Ameri Toorzani; Khadijeh Kiarostami; Sara Gharavi; Zahra Fallahi. "The bacterial evaluation of maize root (Zea mays L.) in oil-polluted soil", Nova Biologica Reperta, 2, 1, 2015, 1. magiran.com/p1435314
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال