ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رجب ارباب پور، محمود گنجی فرد، شهناز طبیعی ، سید علیرضا سعادتجو، (1394). تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 22(2)، 94. magiran.com/p1435381
Rajab Arbabpour, Mahmoud Ganji Fard, Shahnaz Tabiee, Seyyed Alireza Saadatjoo, (2015). The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section, Birjand University of Medical Sciences, 22(2), 94. magiran.com/p1435381
رجب ارباب پور، محمود گنجی فرد، شهناز طبیعی ، سید علیرضا سعادتجو، تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین. مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1394؛ 22(2): 94. magiran.com/p1435381
Rajab Arbabpour, Mahmoud Ganji Fard, Shahnaz Tabiee, Seyyed Alireza Saadatjoo, The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section, Birjand University of Medical Sciences, 2015; 22(2): 94. magiran.com/p1435381
رجب ارباب پور، محمود گنجی فرد، شهناز طبیعی ، سید علیرضا سعادتجو، "تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین"، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند 22، شماره 2 (1394): 94. magiran.com/p1435381
Rajab Arbabpour, Mahmoud Ganji Fard, Shahnaz Tabiee, Seyyed Alireza Saadatjoo, "The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section", Birjand University of Medical Sciences 22, no.2 (2015): 94. magiran.com/p1435381
رجب ارباب پور، محمود گنجی فرد، شهناز طبیعی ، سید علیرضا سعادتجو، (1394). 'تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین'، مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 22(2)، صص.94. magiran.com/p1435381
Rajab Arbabpour, Mahmoud Ganji Fard, Shahnaz Tabiee, Seyyed Alireza Saadatjoo, (2015). 'The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section', Birjand University of Medical Sciences, 22(2), pp.94. magiran.com/p1435381
رجب ارباب پور؛ محمود گنجی فرد؛ شهناز طبیعی ؛ سید علیرضا سعادتجو. "تاثیر استفاده از مانیتورینگ شاخص دوطیفی (Bispectral index (BIS)) بر ریکاوری و عوارض بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی سزارین". مجله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 22 ،2 ، 1394، 94. magiran.com/p1435381
Rajab Arbabpour; Mahmoud Ganji Fard; Shahnaz Tabiee; Seyyed Alireza Saadatjoo. "The Effect of Bi-Spectral Index on Recovery and Postoperative Complications in Patients Undergoing Caesarean section", Birjand University of Medical Sciences, 22, 2, 2015, 94. magiran.com/p1435381
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال