ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی محمد زاده، عادل ظاهر، (1394). تاثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی، فصلنامه نگره، 10(34)، 23-35. magiran.com/p1435596
Mehdi Mohammad, Zadeh, Adel Zaher, (2015). The Influence of the Tahmasebi Shahnamehon the Ottoman Shahnameh Writing Tradition, Negareh journal, 10(34), 23-35. magiran.com/p1435596
مهدی محمد زاده، عادل ظاهر، تاثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی. فصلنامه نگره، 1394؛ 10(34): 23-35. magiran.com/p1435596
Mehdi Mohammad, Zadeh, Adel Zaher, The Influence of the Tahmasebi Shahnamehon the Ottoman Shahnameh Writing Tradition, Negareh journal, 2015; 10(34): 23-35. magiran.com/p1435596
مهدی محمد زاده، عادل ظاهر، "تاثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی"، فصلنامه نگره 10، شماره 34 (1394): 23-35. magiran.com/p1435596
Mehdi Mohammad, Zadeh, Adel Zaher, "The Influence of the Tahmasebi Shahnamehon the Ottoman Shahnameh Writing Tradition", Negareh journal 10, no.34 (2015): 23-35. magiran.com/p1435596
مهدی محمد زاده، عادل ظاهر، (1394). 'تاثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی'، فصلنامه نگره، 10(34)، صص.23-35. magiran.com/p1435596
Mehdi Mohammad, Zadeh, Adel Zaher, (2015). 'The Influence of the Tahmasebi Shahnamehon the Ottoman Shahnameh Writing Tradition', Negareh journal, 10(34), pp.23-35. magiran.com/p1435596
مهدی محمد زاده؛ عادل ظاهر. "تاثیر شاهنامه طهماسبی در سنت شاهنامه نگاری عثمانی". فصلنامه نگره، 10 ،34 ، 1394، 23-35. magiran.com/p1435596
Mehdi Mohammad; Zadeh; Adel Zaher. "The Influence of the Tahmasebi Shahnamehon the Ottoman Shahnameh Writing Tradition", Negareh journal, 10, 34, 2015, 23-35. magiran.com/p1435596
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال