ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی همدانی، (1394). قواعد عام در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سرالإسراء، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 4(2)، 149. magiran.com/p1435701
Mostafa Hamedani, (2015). General rules for understanding the mystical and moral narrations according to Ser-ol-asra', Revelatory ethics, 4(2), 149. magiran.com/p1435701
مصطفی همدانی، قواعد عام در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سرالإسراء. دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 1394؛ 4(2): 149. magiran.com/p1435701
Mostafa Hamedani, General rules for understanding the mystical and moral narrations according to Ser-ol-asra', Revelatory ethics, 2015; 4(2): 149. magiran.com/p1435701
مصطفی همدانی، "قواعد عام در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سرالإسراء"، دو فصلنامه اخلاق وحیانی 4، شماره 2 (1394): 149. magiran.com/p1435701
Mostafa Hamedani, "General rules for understanding the mystical and moral narrations according to Ser-ol-asra'", Revelatory ethics 4, no.2 (2015): 149. magiran.com/p1435701
مصطفی همدانی، (1394). 'قواعد عام در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سرالإسراء'، دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 4(2)، صص.149. magiran.com/p1435701
Mostafa Hamedani, (2015). 'General rules for understanding the mystical and moral narrations according to Ser-ol-asra'', Revelatory ethics, 4(2), pp.149. magiran.com/p1435701
مصطفی همدانی. "قواعد عام در فهم آیات و روایات عرفانی و اخلاقی از منظر کتاب سرالإسراء". دو فصلنامه اخلاق وحیانی، 4 ،2 ، 1394، 149. magiran.com/p1435701
Mostafa Hamedani. "General rules for understanding the mystical and moral narrations according to Ser-ol-asra'", Revelatory ethics, 4, 2, 2015, 149. magiran.com/p1435701
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال