ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمت الله قلی پور، افشین علی پور پیجانی، محمدحسن معادی رودسری، (1394). طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)، فصلنامه مجلس و راهبرد، 22(82)، 267. magiran.com/p1435751
Rahmatullah Gholipour, Afshin Alipour Pijani, Mohammad Hassan Moadee Rudsari, (2015). Designing a Model for Policy Research Evaluation (Case-Study: Islamic Consultative Assembly Research Center), Majlis and Rahbord, 22(82), 267. magiran.com/p1435751
رحمت الله قلی پور، افشین علی پور پیجانی، محمدحسن معادی رودسری، طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی). فصلنامه مجلس و راهبرد، 1394؛ 22(82): 267. magiran.com/p1435751
Rahmatullah Gholipour, Afshin Alipour Pijani, Mohammad Hassan Moadee Rudsari, Designing a Model for Policy Research Evaluation (Case-Study: Islamic Consultative Assembly Research Center), Majlis and Rahbord, 2015; 22(82): 267. magiran.com/p1435751
رحمت الله قلی پور، افشین علی پور پیجانی، محمدحسن معادی رودسری، "طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)"، فصلنامه مجلس و راهبرد 22، شماره 82 (1394): 267. magiran.com/p1435751
Rahmatullah Gholipour, Afshin Alipour Pijani, Mohammad Hassan Moadee Rudsari, "Designing a Model for Policy Research Evaluation (Case-Study: Islamic Consultative Assembly Research Center)", Majlis and Rahbord 22, no.82 (2015): 267. magiran.com/p1435751
رحمت الله قلی پور، افشین علی پور پیجانی، محمدحسن معادی رودسری، (1394). 'طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)'، فصلنامه مجلس و راهبرد، 22(82)، صص.267. magiran.com/p1435751
Rahmatullah Gholipour, Afshin Alipour Pijani, Mohammad Hassan Moadee Rudsari, (2015). 'Designing a Model for Policy Research Evaluation (Case-Study: Islamic Consultative Assembly Research Center)', Majlis and Rahbord, 22(82), pp.267. magiran.com/p1435751
رحمت الله قلی پور؛ افشین علی پور پیجانی؛ محمدحسن معادی رودسری. "طراحی الگویی جهت ارزیابی سیاست پژوهی (مطالعه موردی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)". فصلنامه مجلس و راهبرد، 22 ،82 ، 1394، 267. magiran.com/p1435751
Rahmatullah Gholipour; Afshin Alipour Pijani; Mohammad Hassan Moadee Rudsari. "Designing a Model for Policy Research Evaluation (Case-Study: Islamic Consultative Assembly Research Center)", Majlis and Rahbord, 22, 82, 2015, 267. magiran.com/p1435751
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال