ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بتول تقی پور، مصطفی نژادحداد، محمدعلی مکی زاده، موسی نقره ییان، پروین رحیمی، (1394). کانی شناسی و زمین شیمی کرومیتیت های چشمه بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین ساختی، فصلنامه علوم زمین، 24(95)، 63. magiran.com/p1436412
B. Taghipour, M. Nejadhadad, M.A. Makizadeh, M. Noghreian, P.Rahimi, (2015). Using Mineralogy and Geochemistry of Cheshmeh-Bid Chromitites (Neyriz) for Determination of Tectonic Setting, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(95), 63. magiran.com/p1436412
بتول تقی پور، مصطفی نژادحداد، محمدعلی مکی زاده، موسی نقره ییان، پروین رحیمی، کانی شناسی و زمین شیمی کرومیتیت های چشمه بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین ساختی. فصلنامه علوم زمین، 1394؛ 24(95): 63. magiran.com/p1436412
B. Taghipour, M. Nejadhadad, M.A. Makizadeh, M. Noghreian, P.Rahimi, Using Mineralogy and Geochemistry of Cheshmeh-Bid Chromitites (Neyriz) for Determination of Tectonic Setting, Geosciences Scientific Quarterly Journal, 2015; 24(95): 63. magiran.com/p1436412
بتول تقی پور، مصطفی نژادحداد، محمدعلی مکی زاده، موسی نقره ییان، پروین رحیمی، "کانی شناسی و زمین شیمی کرومیتیت های چشمه بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین ساختی"، فصلنامه علوم زمین 24، شماره 95 (1394): 63. magiran.com/p1436412
B. Taghipour, M. Nejadhadad, M.A. Makizadeh, M. Noghreian, P.Rahimi, "Using Mineralogy and Geochemistry of Cheshmeh-Bid Chromitites (Neyriz) for Determination of Tectonic Setting", Geosciences Scientific Quarterly Journal 24, no.95 (2015): 63. magiran.com/p1436412
بتول تقی پور، مصطفی نژادحداد، محمدعلی مکی زاده، موسی نقره ییان، پروین رحیمی، (1394). 'کانی شناسی و زمین شیمی کرومیتیت های چشمه بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین ساختی'، فصلنامه علوم زمین، 24(95)، صص.63. magiran.com/p1436412
B. Taghipour, M. Nejadhadad, M.A. Makizadeh, M. Noghreian, P.Rahimi, (2015). 'Using Mineralogy and Geochemistry of Cheshmeh-Bid Chromitites (Neyriz) for Determination of Tectonic Setting', Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24(95), pp.63. magiran.com/p1436412
بتول تقی پور؛ مصطفی نژادحداد؛ محمدعلی مکی زاده؛ موسی نقره ییان؛ پروین رحیمی. "کانی شناسی و زمین شیمی کرومیتیت های چشمه بید(نیریز) به منظور تعیین جایگاه زمین ساختی". فصلنامه علوم زمین، 24 ،95 ، 1394، 63. magiran.com/p1436412
B. Taghipour; M. Nejadhadad; M.A. Makizadeh; M. Noghreian; P.Rahimi. "Using Mineralogy and Geochemistry of Cheshmeh-Bid Chromitites (Neyriz) for Determination of Tectonic Setting", Geosciences Scientific Quarterly Journal, 24, 95, 2015, 63. magiran.com/p1436412
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال