ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
هادی زندیان، (1394). تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمان های آموزشی، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 8(2)، 81. magiran.com/p1436885
Hadi Zandian, (2015). Fundamental change: individual ready to change training organizations, , 8(2), 81. magiran.com/p1436885
هادی زندیان، تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمان های آموزشی. فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 1394؛ 8(2): 81. magiran.com/p1436885
Hadi Zandian, Fundamental change: individual ready to change training organizations, , 2015; 8(2): 81. magiran.com/p1436885
هادی زندیان، "تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمان های آموزشی"، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی 8، شماره 2 (1394): 81. magiran.com/p1436885
Hadi Zandian, "Fundamental change: individual ready to change training organizations", 8, no.2 (2015): 81. magiran.com/p1436885
هادی زندیان، (1394). 'تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمان های آموزشی'، فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 8(2)، صص.81. magiran.com/p1436885
Hadi Zandian, (2015). 'Fundamental change: individual ready to change training organizations', , 8(2), pp.81. magiran.com/p1436885
هادی زندیان. "تغییر بنیادین: آمادگی فردی برای تغییر در سازمان های آموزشی". فصلنامه مطالعات مدیریت بر آموزش انتظامی، 8 ،2 ، 1394، 81. magiran.com/p1436885
Hadi Zandian. "Fundamental change: individual ready to change training organizations", , 8, 2, 2015, 81. magiran.com/p1436885
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال