ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا عرفانی، زهرا جهانی، (1393). بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1(1)، 73-96. magiran.com/p1437357
Alireza Erfani, Zahra Jahani, (2014). Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(1), 73-96. magiran.com/p1437357
علیرضا عرفانی، زهرا جهانی، بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی. فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1393؛ 1(1): 73-96. magiran.com/p1437357
Alireza Erfani, Zahra Jahani, Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange, Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 2014; 1(1): 73-96. magiran.com/p1437357
علیرضا عرفانی، زهرا جهانی، "بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی"، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد 1، شماره 1 (1393): 73-96. magiran.com/p1437357
Alireza Erfani, Zahra Jahani, "Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics 1, no.1 (2014): 73-96. magiran.com/p1437357
علیرضا عرفانی، زهرا جهانی، (1393). 'بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی'، فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1(1)، صص.73-96. magiran.com/p1437357
Alireza Erfani, Zahra Jahani, (2014). 'Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange', Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1(1), pp.73-96. magiran.com/p1437357
علیرضا عرفانی؛ زهرا جهانی. "بررسی تاثیر تکانه های نرخ ارز غیررسمی ایران بر نا اطمینانی اسمی آن: رهیافت حافظه بلند بودن نرخ ارز غیر رسمی". فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد، 1 ،1 ، 1393، 73-96. magiran.com/p1437357
Alireza Erfani; Zahra Jahani. "Investigation of the Effects of Non-official Exchange Rate Shocks on Its Uncertainty: Long-Memory of Exchange", Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 1, 1, 2014, 73-96. magiran.com/p1437357
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال