ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1394). مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت، مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(1)، 1-5. magiran.com/p1437758
Ebadi. M., Sharififar. S., Zareiyan. A, (2015). The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location, Journal of Military Caring Sciences, 2(1), 1-5. magiran.com/p1437758
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت. مجله علوم مراقبتی نظامی، 1394؛ 2(1): 1-5. magiran.com/p1437758
Ebadi. M., Sharififar. S., Zareiyan. A, The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location, Journal of Military Caring Sciences, 2015; 2(1): 1-5. magiran.com/p1437758
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، "مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت"، مجله علوم مراقبتی نظامی 2، شماره 1 (1394): 1-5. magiran.com/p1437758
Ebadi. M., Sharififar. S., Zareiyan. A, "The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location", Journal of Military Caring Sciences 2, no.1 (2015): 1-5. magiran.com/p1437758
منیره عبادی، سیمین تاج شریفی فر، آرمین زارعیان، (1394). 'مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت'، مجله علوم مراقبتی نظامی، 2(1)، صص.1-5. magiran.com/p1437758
Ebadi. M., Sharififar. S., Zareiyan. A, (2015). 'The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location', Journal of Military Caring Sciences, 2(1), pp.1-5. magiran.com/p1437758
منیره عبادی؛ سیمین تاج شریفی فر؛ آرمین زارعیان. "مقایسه دانش، نگرش و مهارت خود حفاظتی در جنگ های شیمیایی در دانشجویان پرستاری ارتش بر اساس شهر محل سکونت". مجله علوم مراقبتی نظامی، 2 ،1 ، 1394، 1-5. magiran.com/p1437758
Ebadi. M.; Sharififar. S.; Zareiyan. A. "The comparison of Knowledge, attitude and skills to self protection in chemical warfare in freshman students of nursing school in ARMY based on border and non-border of location", Journal of Military Caring Sciences, 2, 1, 2015, 1-5. magiran.com/p1437758
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال