به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا پورمحمدی، کیومرث ملکی، آرزو شفاعتی، محمد رئوف حیدری فر، محمدرضا کرمی، (1394). پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، 209-231. magiran.com/p1437981
Mohammad Reza Pourmohamadi, Kiomars Maleki, Arezo Shafati, Mohammad Raoof Heidari Far, Mohammad Reza Karami, (2015). New Look at the Future of Passive Defense and Multipurpose Uses: New Approach in Urban Sustainable Development and Security with Emphasis on Earthquake Susceptibility of Tabriz City, Human Geography Research Quarterly, 47(92), 209-231. magiran.com/p1437981
محمدرضا پورمحمدی، کیومرث ملکی، آرزو شفاعتی، محمد رئوف حیدری فر، محمدرضا کرمی، پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1394؛ 47(92): 209-231. magiran.com/p1437981
Mohammad Reza Pourmohamadi, Kiomars Maleki, Arezo Shafati, Mohammad Raoof Heidari Far, Mohammad Reza Karami, New Look at the Future of Passive Defense and Multipurpose Uses: New Approach in Urban Sustainable Development and Security with Emphasis on Earthquake Susceptibility of Tabriz City, Human Geography Research Quarterly, 2015; 47(92): 209-231. magiran.com/p1437981
محمدرضا پورمحمدی، کیومرث ملکی، آرزو شفاعتی، محمد رئوف حیدری فر، محمدرضا کرمی، "پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 47، شماره 92 (1394): 209-231. magiran.com/p1437981
Mohammad Reza Pourmohamadi, Kiomars Maleki, Arezo Shafati, Mohammad Raoof Heidari Far, Mohammad Reza Karami, "New Look at the Future of Passive Defense and Multipurpose Uses: New Approach in Urban Sustainable Development and Security with Emphasis on Earthquake Susceptibility of Tabriz City", Human Geography Research Quarterly 47, no.92 (2015): 209-231. magiran.com/p1437981
محمدرضا پورمحمدی، کیومرث ملکی، آرزو شفاعتی، محمد رئوف حیدری فر، محمدرضا کرمی، (1394). 'پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، صص.209-231. magiran.com/p1437981
Mohammad Reza Pourmohamadi, Kiomars Maleki, Arezo Shafati, Mohammad Raoof Heidari Far, Mohammad Reza Karami, (2015). 'New Look at the Future of Passive Defense and Multipurpose Uses: New Approach in Urban Sustainable Development and Security with Emphasis on Earthquake Susceptibility of Tabriz City', Human Geography Research Quarterly, 47(92), pp.209-231. magiran.com/p1437981
محمدرضا پورمحمدی؛ کیومرث ملکی؛ آرزو شفاعتی؛ محمد رئوف حیدری فر؛ محمدرضا کرمی. "پدافند غیرعامل و ضرورت ایجاد کاربری های چند منظوره: رویکردی جدید درآینده نگری توسعه و امنیت پایدارشهری با تاکید بر زلزله خیزی شهر تبریز". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47 ،92 ، 1394، 209-231. magiran.com/p1437981
Mohammad Reza Pourmohamadi; Kiomars Maleki; Arezo Shafati; Mohammad Raoof Heidari Far; Mohammad Reza Karami. "New Look at the Future of Passive Defense and Multipurpose Uses: New Approach in Urban Sustainable Development and Security with Emphasis on Earthquake Susceptibility of Tabriz City", Human Geography Research Quarterly, 47, 92, 2015, 209-231. magiran.com/p1437981
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال