به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسنعلی فرجی سبکبار، منصور رضاعلی، محمد علی صادقی، مهرانگیز رضایی، (1394). تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، 351-366. magiran.com/p1437994
Hasan Ali Faraji Sabokbar, Mansour Rezaali, Mohammad Ali Sadeqhi, Mehrangiz Rezaei, (2015). The Exploratory Analysis of Spatial Data of Marriage in Rural Areas of Iran, Human Geography Research Quarterly, 47(92), 351-366. magiran.com/p1437994
حسنعلی فرجی سبکبار، منصور رضاعلی، محمد علی صادقی، مهرانگیز رضایی، تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1394؛ 47(92): 351-366. magiran.com/p1437994
Hasan Ali Faraji Sabokbar, Mansour Rezaali, Mohammad Ali Sadeqhi, Mehrangiz Rezaei, The Exploratory Analysis of Spatial Data of Marriage in Rural Areas of Iran, Human Geography Research Quarterly, 2015; 47(92): 351-366. magiran.com/p1437994
حسنعلی فرجی سبکبار، منصور رضاعلی، محمد علی صادقی، مهرانگیز رضایی، "تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 47، شماره 92 (1394): 351-366. magiran.com/p1437994
Hasan Ali Faraji Sabokbar, Mansour Rezaali, Mohammad Ali Sadeqhi, Mehrangiz Rezaei, "The Exploratory Analysis of Spatial Data of Marriage in Rural Areas of Iran", Human Geography Research Quarterly 47, no.92 (2015): 351-366. magiran.com/p1437994
حسنعلی فرجی سبکبار، منصور رضاعلی، محمد علی صادقی، مهرانگیز رضایی، (1394). 'تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، صص.351-366. magiran.com/p1437994
Hasan Ali Faraji Sabokbar, Mansour Rezaali, Mohammad Ali Sadeqhi, Mehrangiz Rezaei, (2015). 'The Exploratory Analysis of Spatial Data of Marriage in Rural Areas of Iran', Human Geography Research Quarterly, 47(92), pp.351-366. magiran.com/p1437994
حسنعلی فرجی سبکبار؛ منصور رضاعلی؛ محمد علی صادقی؛ مهرانگیز رضایی. "تحلیل اکتشافی داده های فضایی ازدواج در نواحی روستایی ایران". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47 ،92 ، 1394، 351-366. magiran.com/p1437994
Hasan Ali Faraji Sabokbar; Mansour Rezaali; Mohammad Ali Sadeqhi; Mehrangiz Rezaei. "The Exploratory Analysis of Spatial Data of Marriage in Rural Areas of Iran", Human Geography Research Quarterly, 47, 92, 2015, 351-366. magiran.com/p1437994
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال