به جمع مشترکان مگیران بپیوندید!

تنها با پرداخت 70 هزارتومان حق اشتراک سالانه به متن مقالات دسترسی داشته باشید و 100 مقاله را بدون هزینه دیگری دریافت کنید.

برای پرداخت حق اشتراک اگر عضو هستید وارد شوید در غیر این صورت حساب کاربری جدید ایجاد کنید

عضویت
ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فضیله دادور (خانی)، سمیه سادات موسوی، حسن اروجی، محمد علیزاده، (1394). ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، 391-410. magiran.com/p1438009
Fazileh Dadvar Khani, Somayyeh Sadat Mousavi, Hassan Oroji, Mohammad Alizadeh, (2015). Assessment of the Impacts of Constructing Tehran-North Highway on the Rural Areas of Kan- Souleghan, Human Geography Research Quarterly, 47(92), 391-410. magiran.com/p1438009
فضیله دادور (خانی)، سمیه سادات موسوی، حسن اروجی، محمد علیزاده، ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان. فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 1394؛ 47(92): 391-410. magiran.com/p1438009
Fazileh Dadvar Khani, Somayyeh Sadat Mousavi, Hassan Oroji, Mohammad Alizadeh, Assessment of the Impacts of Constructing Tehran-North Highway on the Rural Areas of Kan- Souleghan, Human Geography Research Quarterly, 2015; 47(92): 391-410. magiran.com/p1438009
فضیله دادور (خانی)، سمیه سادات موسوی، حسن اروجی، محمد علیزاده، "ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان"، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی 47، شماره 92 (1394): 391-410. magiran.com/p1438009
Fazileh Dadvar Khani, Somayyeh Sadat Mousavi, Hassan Oroji, Mohammad Alizadeh, "Assessment of the Impacts of Constructing Tehran-North Highway on the Rural Areas of Kan- Souleghan", Human Geography Research Quarterly 47, no.92 (2015): 391-410. magiran.com/p1438009
فضیله دادور (خانی)، سمیه سادات موسوی، حسن اروجی، محمد علیزاده، (1394). 'ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان'، فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47(92)، صص.391-410. magiran.com/p1438009
Fazileh Dadvar Khani, Somayyeh Sadat Mousavi, Hassan Oroji, Mohammad Alizadeh, (2015). 'Assessment of the Impacts of Constructing Tehran-North Highway on the Rural Areas of Kan- Souleghan', Human Geography Research Quarterly, 47(92), pp.391-410. magiran.com/p1438009
فضیله دادور (خانی)؛ سمیه سادات موسوی؛ حسن اروجی؛ محمد علیزاده. "ارزیابی آثار احداث آزادراه تهران- شمال در محدوده دهستان کن- سولقان". فصلنامه پژوهش های جغرافیای انسانی، 47 ،92 ، 1394، 391-410. magiran.com/p1438009
Fazileh Dadvar Khani; Somayyeh Sadat Mousavi; Hassan Oroji; Mohammad Alizadeh. "Assessment of the Impacts of Constructing Tehran-North Highway on the Rural Areas of Kan- Souleghan", Human Geography Research Quarterly, 47, 92, 2015, 391-410. magiran.com/p1438009
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال