ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خدیجه ابوالمعالی، مونا افضلی قادی، سمیرا بیدخوری، (1394). پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 18(1)، 35. magiran.com/p1438646
Khadijeh Abolmaali, Mona Afzali Ghadi, Samira Bidkhori, (2015). Prediction of Anger Control Based on Identity Styles among Female Adolescents, Psychological Research, 18(1), 35. magiran.com/p1438646
خدیجه ابوالمعالی، مونا افضلی قادی، سمیرا بیدخوری، پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر. نشریه پژوهشهای روان شناختی، 1394؛ 18(1): 35. magiran.com/p1438646
Khadijeh Abolmaali, Mona Afzali Ghadi, Samira Bidkhori, Prediction of Anger Control Based on Identity Styles among Female Adolescents, Psychological Research, 2015; 18(1): 35. magiran.com/p1438646
خدیجه ابوالمعالی، مونا افضلی قادی، سمیرا بیدخوری، "پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر"، نشریه پژوهشهای روان شناختی 18، شماره 1 (1394): 35. magiran.com/p1438646
Khadijeh Abolmaali, Mona Afzali Ghadi, Samira Bidkhori, "Prediction of Anger Control Based on Identity Styles among Female Adolescents", Psychological Research 18, no.1 (2015): 35. magiran.com/p1438646
خدیجه ابوالمعالی، مونا افضلی قادی، سمیرا بیدخوری، (1394). 'پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر'، نشریه پژوهشهای روان شناختی، 18(1)، صص.35. magiran.com/p1438646
Khadijeh Abolmaali, Mona Afzali Ghadi, Samira Bidkhori, (2015). 'Prediction of Anger Control Based on Identity Styles among Female Adolescents', Psychological Research, 18(1), pp.35. magiran.com/p1438646
خدیجه ابوالمعالی؛ مونا افضلی قادی؛ سمیرا بیدخوری. "پیش بینی کنترل خشم بر اساس سبک های هویت در نوجوانان دختر". نشریه پژوهشهای روان شناختی، 18 ،1 ، 1394، 35. magiran.com/p1438646
Khadijeh Abolmaali; Mona Afzali Ghadi; Samira Bidkhori. "Prediction of Anger Control Based on Identity Styles among Female Adolescents", Psychological Research, 18, 1, 2015, 35. magiran.com/p1438646
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال