ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدصادق خیاطیان، سید حبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی الیاسی، (1394). تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(2)، 21-47. magiran.com/p1438757
Mohammad Sadegh . Khyatyan_Seyed Habibollah Tabatabaeian_Maghsood Amiri_Mahdi Eliasi, (2015). Content analysis of knowledge-based firms characteristics, Researches of Management Organizational Resources, 5(2), 21-47. magiran.com/p1438757
محمدصادق خیاطیان، سید حبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی الیاسی، تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان. فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1394؛ 5(2): 21-47. magiran.com/p1438757
Mohammad Sadegh . Khyatyan_Seyed Habibollah Tabatabaeian_Maghsood Amiri_Mahdi Eliasi, Content analysis of knowledge-based firms characteristics, Researches of Management Organizational Resources, 2015; 5(2): 21-47. magiran.com/p1438757
محمدصادق خیاطیان، سید حبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی الیاسی، "تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 5، شماره 2 (1394): 21-47. magiran.com/p1438757
Mohammad Sadegh . Khyatyan_Seyed Habibollah Tabatabaeian_Maghsood Amiri_Mahdi Eliasi, "Content analysis of knowledge-based firms characteristics", Researches of Management Organizational Resources 5, no.2 (2015): 21-47. magiran.com/p1438757
محمدصادق خیاطیان، سید حبیب الله طباطباییان، مقصود امیری، مهدی الیاسی، (1394). 'تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(2)، صص.21-47. magiran.com/p1438757
Mohammad Sadegh . Khyatyan_Seyed Habibollah Tabatabaeian_Maghsood Amiri_Mahdi Eliasi, (2015). 'Content analysis of knowledge-based firms characteristics', Researches of Management Organizational Resources, 5(2), pp.21-47. magiran.com/p1438757
محمدصادق خیاطیان؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ مقصود امیری؛ مهدی الیاسی. "تحلیل محتوای ویژگی های شرکت های دانش بنیان". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5 ،2 ، 1394، 21-47. magiran.com/p1438757
Mohammad Sadegh . Khyatyan_Seyed Habibollah Tabatabaeian_Maghsood Amiri_Mahdi Eliasi. "Content analysis of knowledge-based firms characteristics", Researches of Management Organizational Resources, 5, 2, 2015, 21-47. magiran.com/p1438757
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال