ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مونس عبدالملکی، احمد رضا صیادی، محمد حیاتی، (1394). انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE III مطالعه موردی: (تامین سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(2)، 97-120. magiran.com/p1438825
Mines Abdolmaleki, Ahmad Reza Sayadi, Mohammad Hayaty, (2015). Risk based supplier selection using ELECTRE III (Case study: Supply of iron ore for Isfahan steel company), Researches of Management Organizational Resources, 5(2), 97-120. magiran.com/p1438825
مونس عبدالملکی، احمد رضا صیادی، محمد حیاتی، انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE III مطالعه موردی: (تامین سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان). فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 1394؛ 5(2): 97-120. magiran.com/p1438825
Mines Abdolmaleki, Ahmad Reza Sayadi, Mohammad Hayaty, Risk based supplier selection using ELECTRE III (Case study: Supply of iron ore for Isfahan steel company), Researches of Management Organizational Resources, 2015; 5(2): 97-120. magiran.com/p1438825
مونس عبدالملکی، احمد رضا صیادی، محمد حیاتی، "انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE III مطالعه موردی: (تامین سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان)"، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی 5، شماره 2 (1394): 97-120. magiran.com/p1438825
Mines Abdolmaleki, Ahmad Reza Sayadi, Mohammad Hayaty, "Risk based supplier selection using ELECTRE III (Case study: Supply of iron ore for Isfahan steel company)", Researches of Management Organizational Resources 5, no.2 (2015): 97-120. magiran.com/p1438825
مونس عبدالملکی، احمد رضا صیادی، محمد حیاتی، (1394). 'انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE III مطالعه موردی: (تامین سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان)'، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5(2)، صص.97-120. magiran.com/p1438825
Mines Abdolmaleki, Ahmad Reza Sayadi, Mohammad Hayaty, (2015). 'Risk based supplier selection using ELECTRE III (Case study: Supply of iron ore for Isfahan steel company)', Researches of Management Organizational Resources, 5(2), pp.97-120. magiran.com/p1438825
مونس عبدالملکی؛ احمد رضا صیادی؛ محمد حیاتی. "انتخاب تامین کنندگان بر مبنای ریسک با استفاده از روش ELECTRE III مطالعه موردی: (تامین سنگ آهن در شرکت ذوب آهن اصفهان)". فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع سازمانی، 5 ،2 ، 1394، 97-120. magiran.com/p1438825
Mines Abdolmaleki; Ahmad Reza Sayadi; Mohammad Hayaty. "Risk based supplier selection using ELECTRE III (Case study: Supply of iron ore for Isfahan steel company)", Researches of Management Organizational Resources, 5, 2, 2015, 97-120. magiran.com/p1438825
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال