ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصوره حاتمیان، مصطفی عرب، محمودرضا روزبان، (1394). مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 1-11. magiran.com/p1438906
Mansoureh Hatamian, Mostafa Arab, Mahmoud Reza Roozban, (2015). Stomatal behavior of two rose cultivar under different light intensities, Journal of Crop Improvment, 17(1), 1-11. magiran.com/p1438906
منصوره حاتمیان، مصطفی عرب، محمودرضا روزبان، مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 1-11. magiran.com/p1438906
Mansoureh Hatamian, Mostafa Arab, Mahmoud Reza Roozban, Stomatal behavior of two rose cultivar under different light intensities, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 1-11. magiran.com/p1438906
منصوره حاتمیان، مصطفی عرب، محمودرضا روزبان، "مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 1-11. magiran.com/p1438906
Mansoureh Hatamian, Mostafa Arab, Mahmoud Reza Roozban, "Stomatal behavior of two rose cultivar under different light intensities", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 1-11. magiran.com/p1438906
منصوره حاتمیان، مصطفی عرب، محمودرضا روزبان، (1394). 'مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.1-11. magiran.com/p1438906
Mansoureh Hatamian, Mostafa Arab, Mahmoud Reza Roozban, (2015). 'Stomatal behavior of two rose cultivar under different light intensities', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.1-11. magiran.com/p1438906
منصوره حاتمیان؛ مصطفی عرب؛ محمودرضا روزبان. "مطالعه رفتار روزنه ای دو رقم گل رز در شدت های مختلف نور". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 1-11. magiran.com/p1438906
Mansoureh Hatamian; Mostafa Arab; Mahmoud Reza Roozban. "Stomatal behavior of two rose cultivar under different light intensities", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 1-11. magiran.com/p1438906
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال