ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین رضوانی، جعفر اصغری، سید محمدرضا احتشامی، بهنام کامکار، (1394). تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 13-26. magiran.com/p1438907
Hossein Rezvani, Jafar Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami, Behnam Kamkar, (2015). Determination of economic damage threshold of wild mustard (Sinapis arvensis L.) in competition with four wheat cultivars at Gorgan, Journal of Crop Improvment, 17(1), 13-26. magiran.com/p1438907
حسین رضوانی، جعفر اصغری، سید محمدرضا احتشامی، بهنام کامکار، تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 13-26. magiran.com/p1438907
Hossein Rezvani, Jafar Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami, Behnam Kamkar, Determination of economic damage threshold of wild mustard (Sinapis arvensis L.) in competition with four wheat cultivars at Gorgan, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 13-26. magiran.com/p1438907
حسین رضوانی، جعفر اصغری، سید محمدرضا احتشامی، بهنام کامکار، "تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 13-26. magiran.com/p1438907
Hossein Rezvani, Jafar Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami, Behnam Kamkar, "Determination of economic damage threshold of wild mustard (Sinapis arvensis L.) in competition with four wheat cultivars at Gorgan", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 13-26. magiran.com/p1438907
حسین رضوانی، جعفر اصغری، سید محمدرضا احتشامی، بهنام کامکار، (1394). 'تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.13-26. magiran.com/p1438907
Hossein Rezvani, Jafar Asghari, Seyed Mohammadreza Ehteshami, Behnam Kamkar, (2015). 'Determination of economic damage threshold of wild mustard (Sinapis arvensis L.) in competition with four wheat cultivars at Gorgan', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.13-26. magiran.com/p1438907
حسین رضوانی؛ جعفر اصغری؛ سید محمدرضا احتشامی؛ بهنام کامکار. "تعیین آستانه خسارت اقتصادی خردل وحشی در رقابت با چهار رقم گندم در منطقه گرگان". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 13-26. magiran.com/p1438907
Hossein Rezvani; Jafar Asghari; Seyed Mohammadreza Ehteshami; Behnam Kamkar. "Determination of economic damage threshold of wild mustard (Sinapis arvensis L.) in competition with four wheat cultivars at Gorgan", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 13-26. magiran.com/p1438907
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال