ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ایمان جوادزرین، بابک متشرع زاده، (1394). تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 27-41. magiran.com/p1438908
Iman Javad, Zarrin, Babak Moteshare Zade, (2015). Effect of cadmium on concentration of copper, iron, manganese and zinc in shoot of different cultivars of wheat, Journal of Crop Improvment, 17(1), 27-41. magiran.com/p1438908
ایمان جوادزرین، بابک متشرع زاده، تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum). مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 27-41. magiran.com/p1438908
Iman Javad, Zarrin, Babak Moteshare Zade, Effect of cadmium on concentration of copper, iron, manganese and zinc in shoot of different cultivars of wheat, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 27-41. magiran.com/p1438908
ایمان جوادزرین، بابک متشرع زاده، "تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 27-41. magiran.com/p1438908
Iman Javad, Zarrin, Babak Moteshare Zade, "Effect of cadmium on concentration of copper, iron, manganese and zinc in shoot of different cultivars of wheat", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 27-41. magiran.com/p1438908
ایمان جوادزرین، بابک متشرع زاده، (1394). 'تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.27-41. magiran.com/p1438908
Iman Javad, Zarrin, Babak Moteshare Zade, (2015). 'Effect of cadmium on concentration of copper, iron, manganese and zinc in shoot of different cultivars of wheat', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.27-41. magiran.com/p1438908
ایمان جوادزرین؛ بابک متشرع زاده. "تاثیر کادمیوم بر غلظت عناصر مس، آهن، منگنز و روی در اندام هوایی ارقام مختلف گندم (Triticum aestivum)". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 27-41. magiran.com/p1438908
Iman Javad; Zarrin; Babak Moteshare Zade. "Effect of cadmium on concentration of copper, iron, manganese and zinc in shoot of different cultivars of wheat", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 27-41. magiran.com/p1438908
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال