ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری، (1394). بررسی تنوع گونه ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.)، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 69-80. magiran.com/p1438926
Oroj Valizadegan, (2015). Evaluation of insect's fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander (Coriandrum sativum L.) and faba bean (Vicia faba L.), Journal of Crop Improvment, 17(1), 69-80. magiran.com/p1438926
آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری، بررسی تنوع گونه ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.). مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 69-80. magiran.com/p1438926
Oroj Valizadegan, Evaluation of insect's fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander (Coriandrum sativum L.) and faba bean (Vicia faba L.), Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 69-80. magiran.com/p1438926
آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری، "بررسی تنوع گونه ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.)"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 69-80. magiran.com/p1438926
Oroj Valizadegan, "Evaluation of insect's fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander (Coriandrum sativum L.) and faba bean (Vicia faba L.)", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 69-80. magiran.com/p1438926
آذربایجان غربی، دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری، (1394). 'بررسی تنوع گونه ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.)'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.69-80. magiran.com/p1438926
Oroj Valizadegan, (2015). 'Evaluation of insect's fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander (Coriandrum sativum L.) and faba bean (Vicia faba L.)', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.69-80. magiran.com/p1438926
آذربایجان غربی؛ دانشگاه ارومیه؛ پارک علم و فناوری. "بررسی تنوع گونه ای و انبوهی فون حشرات و عملکرد زراعی در کشت مخلوط جایگزینی گشنیز(Coriandrum sativum L.) و باقلا (Vicia faba L.)". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 69-80. magiran.com/p1438926
Oroj Valizadegan. "Evaluation of insect's fauna diversity and agronomical yield, in intercropping coriander (Coriandrum sativum L.) and faba bean (Vicia faba L.)", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 69-80. magiran.com/p1438926
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال