ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، سید اسماعیل رضوی، محمد مونیان اردستانی، (1394). نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 139-153. magiran.com/p1438945
Morteza Gorzin, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, Seyed Esmaeil Razavi, Mohammad Monyan Ardestani, (2015). The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams, Journal of Crop Improvment, 17(1), 139-153. magiran.com/p1438945
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، سید اسماعیل رضوی، محمد مونیان اردستانی، نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز'. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 139-153. magiran.com/p1438945
Morteza Gorzin, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, Seyed Esmaeil Razavi, Mohammad Monyan Ardestani, The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 139-153. magiran.com/p1438945
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، سید اسماعیل رضوی، محمد مونیان اردستانی، "نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز'"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 139-153. magiran.com/p1438945
Morteza Gorzin, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, Seyed Esmaeil Razavi, Mohammad Monyan Ardestani, "The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 139-153. magiran.com/p1438945
مرتضی گرزین، فرشید قادری فر، ابراهیم زینلی، سید اسماعیل رضوی، محمد مونیان اردستانی، (1394). 'نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز''، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.139-153. magiran.com/p1438945
Morteza Gorzin, Farshid Ghaderi-Far, Ebrahim Zeinali, Seyed Esmaeil Razavi, Mohammad Monyan Ardestani, (2015). 'The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.139-153. magiran.com/p1438945
مرتضی گرزین؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی؛ سید اسماعیل رضوی؛ محمد مونیان اردستانی. "نقش تاریخ کاشت، مصرف قارچ کش بنومیل و پتاسیم سیلیکات در افزایش کیفیت بذر سویا رقم  ویلیامز'". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 139-153. magiran.com/p1438945
Morteza Gorzin; Farshid Ghaderi-Far; Ebrahim Zeinali; Seyed Esmaeil Razavi; Mohammad Monyan Ardestani. "The role of planting date, foliar application of benomyl fungicide and potassium silicate in increasing seed quality of soybean cv. Williams", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 139-153. magiran.com/p1438945
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال