ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیده ملکی فراهانی، مهدی عقیقی شاهوردی، (1394). بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 155-168. magiran.com/p1438946
Saeideh Maleki Farahani, Mahdi Aghighi Shahverdi, (2015). Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Crop Improvment, 17(1), 155-168. magiran.com/p1438946
سعیده ملکی فراهانی، مهدی عقیقی شاهوردی، بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L.). مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 155-168. magiran.com/p1438946
Saeideh Maleki Farahani, Mahdi Aghighi Shahverdi, Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.), Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 155-168. magiran.com/p1438946
سعیده ملکی فراهانی، مهدی عقیقی شاهوردی، "بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 155-168. magiran.com/p1438946
Saeideh Maleki Farahani, Mahdi Aghighi Shahverdi, "Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 155-168. magiran.com/p1438946
سعیده ملکی فراهانی، مهدی عقیقی شاهوردی، (1394). 'بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.155-168. magiran.com/p1438946
Saeideh Maleki Farahani, Mahdi Aghighi Shahverdi, (2015). 'Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.)', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.155-168. magiran.com/p1438946
سعیده ملکی فراهانی؛ مهدی عقیقی شاهوردی. "بررسی تاثیر کاربرد نانو کود آهن در مقایسه با کلات آن بر عملکرد کمی و کیفی زعفران زراعی (Crocus sativus L.)". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 155-168. magiran.com/p1438946
Saeideh Maleki Farahani; Mahdi Aghighi Shahverdi. "Evaluation the effect of nono-iron fertilizer in compare to iron chelate fertilizer on qualitative and quantitative yield of saffron (Crocus sativus L.)", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 155-168. magiran.com/p1438946
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال