ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود رضا تدین، سعید نوروزی، (1394). تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.)، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 169-182. magiran.com/p1438947
Mahmoud Reza Tadayon, Saeid Norouzi, (2015). Effect of nano titanium oxide, nano zinc and multiwall carbon nano tube on yield and yield components of green gram (Vigna radiata), Journal of Crop Improvment, 17(1), 169-182. magiran.com/p1438947
محمود رضا تدین، سعید نوروزی، تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.). مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 169-182. magiran.com/p1438947
Mahmoud Reza Tadayon, Saeid Norouzi, Effect of nano titanium oxide, nano zinc and multiwall carbon nano tube on yield and yield components of green gram (Vigna radiata), Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 169-182. magiran.com/p1438947
محمود رضا تدین، سعید نوروزی، "تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.)"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 169-182. magiran.com/p1438947
Mahmoud Reza Tadayon, Saeid Norouzi, "Effect of nano titanium oxide, nano zinc and multiwall carbon nano tube on yield and yield components of green gram (Vigna radiata)", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 169-182. magiran.com/p1438947
محمود رضا تدین، سعید نوروزی، (1394). 'تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.)'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.169-182. magiran.com/p1438947
Mahmoud Reza Tadayon, Saeid Norouzi, (2015). 'Effect of nano titanium oxide, nano zinc and multiwall carbon nano tube on yield and yield components of green gram (Vigna radiata)', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.169-182. magiran.com/p1438947
محمود رضا تدین؛ سعید نوروزی. "تاثیر نانواکسید تیتانیوم، نانوروی و نانوتیوب کربنی چندجداره بر عملکرد و اجزای عملکرد ماش (Vinga radiata L.)". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 169-182. magiran.com/p1438947
Mahmoud Reza Tadayon; Saeid Norouzi. "Effect of nano titanium oxide, nano zinc and multiwall carbon nano tube on yield and yield components of green gram (Vigna radiata)", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 169-182. magiran.com/p1438947
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال