ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرم دل، پریسا قره چالی، (1394). ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 183-196. magiran.com/p1438948
Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Sorour Khorramdel, Parisa Garachali, (2015). Evaluation of relay intercropping of sunflower (Helianthus annuus L.) and faba bean (Vicia faba L.) on their yield and land use efficiency, Journal of Crop Improvment, 17(1), 183-196. magiran.com/p1438948
اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرم دل، پریسا قره چالی، ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 183-196. magiran.com/p1438948
Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Sorour Khorramdel, Parisa Garachali, Evaluation of relay intercropping of sunflower (Helianthus annuus L.) and faba bean (Vicia faba L.) on their yield and land use efficiency, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 183-196. magiran.com/p1438948
اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرم دل، پریسا قره چالی، "ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 183-196. magiran.com/p1438948
Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Sorour Khorramdel, Parisa Garachali, "Evaluation of relay intercropping of sunflower (Helianthus annuus L.) and faba bean (Vicia faba L.) on their yield and land use efficiency", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 183-196. magiran.com/p1438948
اسماعیل رضائی چیانه، سرور خرم دل، پریسا قره چالی، (1394). 'ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.183-196. magiran.com/p1438948
Esmaeil Rezaei-Chiyaneh, Sorour Khorramdel, Parisa Garachali, (2015). 'Evaluation of relay intercropping of sunflower (Helianthus annuus L.) and faba bean (Vicia faba L.) on their yield and land use efficiency', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.183-196. magiran.com/p1438948
اسماعیل رضائی چیانه؛ سرور خرم دل؛ پریسا قره چالی. "ارزیابی اثر کشت مخلوط تاخیری آفتابگردان و باقلا بر عملکرد و کارایی استفاده از زمین". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 183-196. magiran.com/p1438948
Esmaeil Rezaei-Chiyaneh; Sorour Khorramdel; Parisa Garachali. "Evaluation of relay intercropping of sunflower (Helianthus annuus L.) and faba bean (Vicia faba L.) on their yield and land use efficiency", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 183-196. magiran.com/p1438948
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال