ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی مومن پور، داود بخشی، علی ایمانی، حامد رضایی، (1394). اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام شاهرود 12'، تونو' و ژنوتیپ ' 16-1 پیوندشده روی پایه GF677، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 197-216. magiran.com/p1438956
Ali Momenpour, Davood Bakhshi, Ali Imani, Hamed Rezaie, (2015). Effect of salinity stress on growth characteristics and concentrations of nutrition elements in almond Shahrood 12', Touno cultivars and 1-16 genotype budded on GF677 rootstock, Journal of Crop Improvment, 17(1), 197-216. magiran.com/p1438956
علی مومن پور، داود بخشی، علی ایمانی، حامد رضایی، اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام شاهرود 12'، تونو' و ژنوتیپ ' 16-1 پیوندشده روی پایه GF677. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 197-216. magiran.com/p1438956
Ali Momenpour, Davood Bakhshi, Ali Imani, Hamed Rezaie, Effect of salinity stress on growth characteristics and concentrations of nutrition elements in almond Shahrood 12', Touno cultivars and 1-16 genotype budded on GF677 rootstock, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 197-216. magiran.com/p1438956
علی مومن پور، داود بخشی، علی ایمانی، حامد رضایی، "اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام شاهرود 12'، تونو' و ژنوتیپ ' 16-1 پیوندشده روی پایه GF677"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 197-216. magiran.com/p1438956
Ali Momenpour, Davood Bakhshi, Ali Imani, Hamed Rezaie, "Effect of salinity stress on growth characteristics and concentrations of nutrition elements in almond Shahrood 12', Touno cultivars and 1-16 genotype budded on GF677 rootstock", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 197-216. magiran.com/p1438956
علی مومن پور، داود بخشی، علی ایمانی، حامد رضایی، (1394). 'اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام شاهرود 12'، تونو' و ژنوتیپ ' 16-1 پیوندشده روی پایه GF677'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.197-216. magiran.com/p1438956
Ali Momenpour, Davood Bakhshi, Ali Imani, Hamed Rezaie, (2015). 'Effect of salinity stress on growth characteristics and concentrations of nutrition elements in almond Shahrood 12', Touno cultivars and 1-16 genotype budded on GF677 rootstock', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.197-216. magiran.com/p1438956
علی مومن پور؛ داود بخشی؛ علی ایمانی؛ حامد رضایی. "اثر تنش شوری بر خصوصیات رشدی و غلظت عناصر غذایی در رقم های بادام شاهرود 12'، تونو' و ژنوتیپ ' 16-1 پیوندشده روی پایه GF677". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 197-216. magiran.com/p1438956
Ali Momenpour; Davood Bakhshi; Ali Imani; Hamed Rezaie. "Effect of salinity stress on growth characteristics and concentrations of nutrition elements in almond Shahrood 12', Touno cultivars and 1-16 genotype budded on GF677 rootstock", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 197-216. magiran.com/p1438956
بدانید
 • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
 • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
 • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
 • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
 • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال