ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهنام کامکار، ام البنین گرزین، نفیسه خلیلی، محمدحسین قربانی، (1394). کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، 217-228. magiran.com/p1438957
Behnam Kamkar, Ommolbanin Gorzin, Nafiseh Khalili, Mohammadhosein Ghorbani, (2015). Determination of temperature-related parameters and response ranges of Almolookhiyeh (Corchorus olitorius L.) seeds and seedlings using nonlinear regression, Journal of Crop Improvment, 17(1), 217-228. magiran.com/p1438957
بهنام کامکار، ام البنین گرزین، نفیسه خلیلی، محمدحسین قربانی، کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی. مجله به زراعی کشاورزی، 1394؛ 17(1): 217-228. magiran.com/p1438957
Behnam Kamkar, Ommolbanin Gorzin, Nafiseh Khalili, Mohammadhosein Ghorbani, Determination of temperature-related parameters and response ranges of Almolookhiyeh (Corchorus olitorius L.) seeds and seedlings using nonlinear regression, Journal of Crop Improvment, 2015; 17(1): 217-228. magiran.com/p1438957
بهنام کامکار، ام البنین گرزین، نفیسه خلیلی، محمدحسین قربانی، "کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی"، مجله به زراعی کشاورزی 17، شماره 1 (1394): 217-228. magiran.com/p1438957
Behnam Kamkar, Ommolbanin Gorzin, Nafiseh Khalili, Mohammadhosein Ghorbani, "Determination of temperature-related parameters and response ranges of Almolookhiyeh (Corchorus olitorius L.) seeds and seedlings using nonlinear regression", Journal of Crop Improvment 17, no.1 (2015): 217-228. magiran.com/p1438957
بهنام کامکار، ام البنین گرزین، نفیسه خلیلی، محمدحسین قربانی، (1394). 'کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی'، مجله به زراعی کشاورزی، 17(1)، صص.217-228. magiran.com/p1438957
Behnam Kamkar, Ommolbanin Gorzin, Nafiseh Khalili, Mohammadhosein Ghorbani, (2015). 'Determination of temperature-related parameters and response ranges of Almolookhiyeh (Corchorus olitorius L.) seeds and seedlings using nonlinear regression', Journal of Crop Improvment, 17(1), pp.217-228. magiran.com/p1438957
بهنام کامکار؛ ام البنین گرزین؛ نفیسه خلیلی؛ محمدحسین قربانی. "کمی سازی و تعیین پارامترها و دامنه های پاسخ به دمای بذر و گیاهچه گیاه آزی وش(Corchorus olitorius L.) با استفاده از مدل های رگرسیون غیرخطی". مجله به زراعی کشاورزی، 17 ،1 ، 1394، 217-228. magiran.com/p1438957
Behnam Kamkar; Ommolbanin Gorzin; Nafiseh Khalili; Mohammadhosein Ghorbani. "Determination of temperature-related parameters and response ranges of Almolookhiyeh (Corchorus olitorius L.) seeds and seedlings using nonlinear regression", Journal of Crop Improvment, 17, 1, 2015, 217-228. magiran.com/p1438957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال