ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن دیواندری، امیر مدرس، مسعود رستمی انکاس، سیدمسعود حسینی علی آباد، (1394). ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم، پژوهشنامه حمل و نقل، 12(2)، 123. magiran.com/p1439102
H. Devandari, A. Modarres, M. Rostami Ankas, S. M. Hosseini Aliabad, (2015). Developing a Forecasting Model of Flow Number Using Marshall Parameters and Indirect Tensile Strength Test Results, Journal of Transportation Research, 12(2), 123. magiran.com/p1439102
حسن دیواندری، امیر مدرس، مسعود رستمی انکاس، سیدمسعود حسینی علی آباد، ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم. پژوهشنامه حمل و نقل، 1394؛ 12(2): 123. magiran.com/p1439102
H. Devandari, A. Modarres, M. Rostami Ankas, S. M. Hosseini Aliabad, Developing a Forecasting Model of Flow Number Using Marshall Parameters and Indirect Tensile Strength Test Results, Journal of Transportation Research, 2015; 12(2): 123. magiran.com/p1439102
حسن دیواندری، امیر مدرس، مسعود رستمی انکاس، سیدمسعود حسینی علی آباد، "ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم"، پژوهشنامه حمل و نقل 12، شماره 2 (1394): 123. magiran.com/p1439102
H. Devandari, A. Modarres, M. Rostami Ankas, S. M. Hosseini Aliabad, "Developing a Forecasting Model of Flow Number Using Marshall Parameters and Indirect Tensile Strength Test Results", Journal of Transportation Research 12, no.2 (2015): 123. magiran.com/p1439102
حسن دیواندری، امیر مدرس، مسعود رستمی انکاس، سیدمسعود حسینی علی آباد، (1394). 'ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم'، پژوهشنامه حمل و نقل، 12(2)، صص.123. magiran.com/p1439102
H. Devandari, A. Modarres, M. Rostami Ankas, S. M. Hosseini Aliabad, (2015). 'Developing a Forecasting Model of Flow Number Using Marshall Parameters and Indirect Tensile Strength Test Results', Journal of Transportation Research, 12(2), pp.123. magiran.com/p1439102
حسن دیواندری؛ امیر مدرس؛ مسعود رستمی انکاس؛ سیدمسعود حسینی علی آباد. "ارایه مدل تخمین عدد روانی با استفاده از پارامترهای مارشال و نتایج آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم". پژوهشنامه حمل و نقل، 12 ،2 ، 1394، 123. magiran.com/p1439102
H. Devandari; A. Modarres; M. Rostami Ankas; S. M. Hosseini Aliabad. "Developing a Forecasting Model of Flow Number Using Marshall Parameters and Indirect Tensile Strength Test Results", Journal of Transportation Research, 12, 2, 2015, 123. magiran.com/p1439102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال