ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی اکبر نژاد، قدرت ذوالفقاری فر، (1394). شیوه های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 12(2)، 1-25. magiran.com/p1439909
Mahdi Akbarnezhad, Ghodrat Zolfagharyfar, (2015). The Methods of Rephrasing Hadiths in " Majma al-Bayan" Exegesis, Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 12(2), 1-25. magiran.com/p1439909
مهدی اکبر نژاد، قدرت ذوالفقاری فر، شیوه های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان. مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 1394؛ 12(2): 1-25. magiran.com/p1439909
Mahdi Akbarnezhad, Ghodrat Zolfagharyfar, The Methods of Rephrasing Hadiths in " Majma al-Bayan" Exegesis, Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 2015; 12(2): 1-25. magiran.com/p1439909
مهدی اکبر نژاد، قدرت ذوالفقاری فر، "شیوه های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان"، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث 12، شماره 2 (1394): 1-25. magiran.com/p1439909
Mahdi Akbarnezhad, Ghodrat Zolfagharyfar, "The Methods of Rephrasing Hadiths in " Majma al-Bayan" Exegesis", Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith 12, no.2 (2015): 1-25. magiran.com/p1439909
مهدی اکبر نژاد، قدرت ذوالفقاری فر، (1394). 'شیوه های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان'، مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 12(2)، صص.1-25. magiran.com/p1439909
Mahdi Akbarnezhad, Ghodrat Zolfagharyfar, (2015). 'The Methods of Rephrasing Hadiths in " Majma al-Bayan" Exegesis', Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 12(2), pp.1-25. magiran.com/p1439909
مهدی اکبر نژاد؛ قدرت ذوالفقاری فر. "شیوه های نقل به معنای احادیث در مجمع البیان". مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث، 12 ،2 ، 1394، 1-25. magiran.com/p1439909
Mahdi Akbarnezhad; Ghodrat Zolfagharyfar. "The Methods of Rephrasing Hadiths in " Majma al-Bayan" Exegesis", Tahqiqat-e Ulum-e Qur´an wa Hadith, 12, 2, 2015, 1-25. magiran.com/p1439909
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال