ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، (1394). مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فرا صوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4(2)، 183. magiran.com/p1440098
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, (2015). Shrinkage kinetic modeling of potato strips pretreated with ultrasound and microwave during deep-fat frying process, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(2), 183. magiran.com/p1440098
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فرا صوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق. فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 1394؛ 4(2): 183. magiran.com/p1440098
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, Shrinkage kinetic modeling of potato strips pretreated with ultrasound and microwave during deep-fat frying process, Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 2015; 4(2): 183. magiran.com/p1440098
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، "مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فرا صوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق"، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی 4، شماره 2 (1394): 183. magiran.com/p1440098
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, "Shrinkage kinetic modeling of potato strips pretreated with ultrasound and microwave during deep-fat frying process", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology 4, no.2 (2015): 183. magiran.com/p1440098
جلال دهقان نیا، حامد باقری درویش محمد، بابک قنبرزاده، (1394). 'مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فرا صوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق'، فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4(2)، صص.183. magiran.com/p1440098
Jalal Dehghannya, Hamed Bagheri, Darvish, Mohammad, Babak Ghanbarzadeh, (2015). 'Shrinkage kinetic modeling of potato strips pretreated with ultrasound and microwave during deep-fat frying process', Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4(2), pp.183. magiran.com/p1440098
جلال دهقان نیا؛ حامد باقری درویش محمد؛ بابک قنبرزاده. "مدل سازی سینتیک چروکیدگی قطعات سیب زمینی پیش تیمار شده با فرا صوت و مایکروویو طی فرآیند سرخ کردن عمیق". فصلنامه پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی، 4 ،2 ، 1394، 183. magiran.com/p1440098
Jalal Dehghannya; Hamed Bagheri; Darvish; Mohammad; Babak Ghanbarzadeh. "Shrinkage kinetic modeling of potato strips pretreated with ultrasound and microwave during deep-fat frying process", Journal of Research and Innovation in Food Science and Technology, 4, 2, 2015, 183. magiran.com/p1440098
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال