ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد صادق یوسفی مقدم، (1394). بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 20(75)، 28. magiran.com/p1440249
Muhammad Sadeq Yusefi Muqaddam, (2015). A Jurisprudential Study of the Traditions on Melodious Chanting (Taghannī) in Reading the Qur ān, Qur'anic Researches, 20(75), 28. magiran.com/p1440249
محمد صادق یوسفی مقدم، بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن. فصلنامه پژوهش های قرآنی، 1394؛ 20(75): 28. magiran.com/p1440249
Muhammad Sadeq Yusefi Muqaddam, A Jurisprudential Study of the Traditions on Melodious Chanting (Taghannī) in Reading the Qur ān, Qur'anic Researches, 2015; 20(75): 28. magiran.com/p1440249
محمد صادق یوسفی مقدم، "بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن"، فصلنامه پژوهش های قرآنی 20، شماره 75 (1394): 28. magiran.com/p1440249
Muhammad Sadeq Yusefi Muqaddam, "A Jurisprudential Study of the Traditions on Melodious Chanting (Taghannī) in Reading the Qur ān", Qur'anic Researches 20, no.75 (2015): 28. magiran.com/p1440249
محمد صادق یوسفی مقدم، (1394). 'بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن'، فصلنامه پژوهش های قرآنی، 20(75)، صص.28. magiran.com/p1440249
Muhammad Sadeq Yusefi Muqaddam, (2015). 'A Jurisprudential Study of the Traditions on Melodious Chanting (Taghannī) in Reading the Qur ān', Qur'anic Researches, 20(75), pp.28. magiran.com/p1440249
محمد صادق یوسفی مقدم. "بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن". فصلنامه پژوهش های قرآنی، 20 ،75 ، 1394، 28. magiran.com/p1440249
Muhammad Sadeq Yusefi Muqaddam. "A Jurisprudential Study of the Traditions on Melodious Chanting (Taghannī) in Reading the Qur ān", Qur'anic Researches, 20, 75, 2015, 28. magiran.com/p1440249
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال