ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن لیاقت، محمدحسین آدابی، محمد قویدل سیوکی، بهروز آریافر، (1394). مطالعه نهشته های آنیزین پسین در برش های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند (شمال شرق ایران)، فصلنامه زمین شناسی ایران، 9(33)، 89. magiran.com/p1440593
Liaghatm., Adabi, M.H., Ghavidel, Syookim., Aryafar, B, (2015). The Study of the Late Anisian Deposits in Kal-e Angur and Kal-e Ghalak sections, in The Aghdarband Tectonic Window (NE of Iran), Iranian Journal of Geology, 9(33), 89. magiran.com/p1440593
محسن لیاقت، محمدحسین آدابی، محمد قویدل سیوکی، بهروز آریافر، مطالعه نهشته های آنیزین پسین در برش های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند (شمال شرق ایران). فصلنامه زمین شناسی ایران، 1394؛ 9(33): 89. magiran.com/p1440593
Liaghatm., Adabi, M.H., Ghavidel, Syookim., Aryafar, B, The Study of the Late Anisian Deposits in Kal-e Angur and Kal-e Ghalak sections, in The Aghdarband Tectonic Window (NE of Iran), Iranian Journal of Geology, 2015; 9(33): 89. magiran.com/p1440593
محسن لیاقت، محمدحسین آدابی، محمد قویدل سیوکی، بهروز آریافر، "مطالعه نهشته های آنیزین پسین در برش های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند (شمال شرق ایران)"، فصلنامه زمین شناسی ایران 9، شماره 33 (1394): 89. magiran.com/p1440593
Liaghatm., Adabi, M.H., Ghavidel, Syookim., Aryafar, B, "The Study of the Late Anisian Deposits in Kal-e Angur and Kal-e Ghalak sections, in The Aghdarband Tectonic Window (NE of Iran)", Iranian Journal of Geology 9, no.33 (2015): 89. magiran.com/p1440593
محسن لیاقت، محمدحسین آدابی، محمد قویدل سیوکی، بهروز آریافر، (1394). 'مطالعه نهشته های آنیزین پسین در برش های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند (شمال شرق ایران)'، فصلنامه زمین شناسی ایران، 9(33)، صص.89. magiran.com/p1440593
Liaghatm., Adabi, M.H., Ghavidel, Syookim., Aryafar, B, (2015). 'The Study of the Late Anisian Deposits in Kal-e Angur and Kal-e Ghalak sections, in The Aghdarband Tectonic Window (NE of Iran)', Iranian Journal of Geology, 9(33), pp.89. magiran.com/p1440593
محسن لیاقت؛ محمدحسین آدابی؛ محمد قویدل سیوکی؛ بهروز آریافر. "مطالعه نهشته های آنیزین پسین در برش های کال انگور و کال غالک واقع در پنجره تکتونیکی آق دربند (شمال شرق ایران)". فصلنامه زمین شناسی ایران، 9 ،33 ، 1394، 89. magiran.com/p1440593
Liaghatm.; Adabi; M.H.; Ghavidel; Syookim.; Aryafar; B. "The Study of the Late Anisian Deposits in Kal-e Angur and Kal-e Ghalak sections, in The Aghdarband Tectonic Window (NE of Iran)", Iranian Journal of Geology, 9, 33, 2015, 89. magiran.com/p1440593
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال