ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جهاد فیض الاسلام، ربابه احمدی، (1394). جلوه هایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) در اشعار شهریار و شوقی، مجله سخن تاریخ، 9(21)، 7. magiran.com/p1441307
Jihad Fayd Al Islam, Robabeh Ahmadi, (2015). Aspects of Prophet Muhammad's Life in the Poems of Shahriyar and Shawqi, Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9(21), 7. magiran.com/p1441307
جهاد فیض الاسلام، ربابه احمدی، جلوه هایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) در اشعار شهریار و شوقی. مجله سخن تاریخ، 1394؛ 9(21): 7. magiran.com/p1441307
Jihad Fayd Al Islam, Robabeh Ahmadi, Aspects of Prophet Muhammad's Life in the Poems of Shahriyar and Shawqi, Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 2015; 9(21): 7. magiran.com/p1441307
جهاد فیض الاسلام، ربابه احمدی، "جلوه هایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) در اشعار شهریار و شوقی"، مجله سخن تاریخ 9، شماره 21 (1394): 7. magiran.com/p1441307
Jihad Fayd Al Islam, Robabeh Ahmadi, "Aspects of Prophet Muhammad's Life in the Poems of Shahriyar and Shawqi", Biquarterly Journal Sokhanetarikh 9, no.21 (2015): 7. magiran.com/p1441307
جهاد فیض الاسلام، ربابه احمدی، (1394). 'جلوه هایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) در اشعار شهریار و شوقی'، مجله سخن تاریخ، 9(21)، صص.7. magiran.com/p1441307
Jihad Fayd Al Islam, Robabeh Ahmadi, (2015). 'Aspects of Prophet Muhammad's Life in the Poems of Shahriyar and Shawqi', Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9(21), pp.7. magiran.com/p1441307
جهاد فیض الاسلام؛ ربابه احمدی. "جلوه هایی از زندگانی پیامبر اکرم (ص) در اشعار شهریار و شوقی". مجله سخن تاریخ، 9 ،21 ، 1394، 7. magiran.com/p1441307
Jihad Fayd Al Islam; Robabeh Ahmadi. "Aspects of Prophet Muhammad's Life in the Poems of Shahriyar and Shawqi", Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9, 21, 2015, 7. magiran.com/p1441307
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال