ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا روح اللهی امیری، ناهید طیبی، (1394). نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین ها و ترین ها، مجله سخن تاریخ، 9(21)، 89. magiran.com/p1441309
Zahra Ruh, Allahi Amiri, Nahid Tayyebi, (2015). Comparative Study of books of Awai l and Guinness The Firsts and the Mosts, Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9(21), 89. magiran.com/p1441309
زهرا روح اللهی امیری، ناهید طیبی، نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین ها و ترین ها. مجله سخن تاریخ، 1394؛ 9(21): 89. magiran.com/p1441309
Zahra Ruh, Allahi Amiri, Nahid Tayyebi, Comparative Study of books of Awai l and Guinness The Firsts and the Mosts, Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 2015; 9(21): 89. magiran.com/p1441309
زهرا روح اللهی امیری، ناهید طیبی، "نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین ها و ترین ها"، مجله سخن تاریخ 9، شماره 21 (1394): 89. magiran.com/p1441309
Zahra Ruh, Allahi Amiri, Nahid Tayyebi, "Comparative Study of books of Awai l and Guinness The Firsts and the Mosts", Biquarterly Journal Sokhanetarikh 9, no.21 (2015): 89. magiran.com/p1441309
زهرا روح اللهی امیری، ناهید طیبی، (1394). 'نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین ها و ترین ها'، مجله سخن تاریخ، 9(21)، صص.89. magiran.com/p1441309
Zahra Ruh, Allahi Amiri, Nahid Tayyebi, (2015). 'Comparative Study of books of Awai l and Guinness The Firsts and the Mosts', Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9(21), pp.89. magiran.com/p1441309
زهرا روح اللهی امیری؛ ناهید طیبی. "نگاهی تطبیقی به کتب الاوائل و کتاب گینس؛ نخستین ها و ترین ها". مجله سخن تاریخ، 9 ،21 ، 1394، 89. magiran.com/p1441309
Zahra Ruh; Allahi Amiri; Nahid Tayyebi. "Comparative Study of books of Awai l and Guinness The Firsts and the Mosts", Biquarterly Journal Sokhanetarikh, 9, 21, 2015, 89. magiran.com/p1441309
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال