ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عصمت سادات طباطبایی لطفی، زهراسادات سرکشیکیان، (1394). بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد، مجله پژوهش های فقهی، 11(1)، 83-114. magiran.com/p1441837
Esmat Alsadat Tabatabaei Lotfy, Zahra Sadat Sarkeshikian, (2015). A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors, Islamic Jurisprudence Research, 11(1), 83-114. magiran.com/p1441837
عصمت سادات طباطبایی لطفی، زهراسادات سرکشیکیان، بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد. مجله پژوهش های فقهی، 1394؛ 11(1): 83-114. magiran.com/p1441837
Esmat Alsadat Tabatabaei Lotfy, Zahra Sadat Sarkeshikian, A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors, Islamic Jurisprudence Research, 2015; 11(1): 83-114. magiran.com/p1441837
عصمت سادات طباطبایی لطفی، زهراسادات سرکشیکیان، "بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد"، مجله پژوهش های فقهی 11، شماره 1 (1394): 83-114. magiran.com/p1441837
Esmat Alsadat Tabatabaei Lotfy, Zahra Sadat Sarkeshikian, "A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors", Islamic Jurisprudence Research 11, no.1 (2015): 83-114. magiran.com/p1441837
عصمت سادات طباطبایی لطفی، زهراسادات سرکشیکیان، (1394). 'بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد'، مجله پژوهش های فقهی، 11(1)، صص.83-114. magiran.com/p1441837
Esmat Alsadat Tabatabaei Lotfy, Zahra Sadat Sarkeshikian, (2015). 'A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors', Islamic Jurisprudence Research, 11(1), pp.83-114. magiran.com/p1441837
عصمت سادات طباطبایی لطفی؛ زهراسادات سرکشیکیان. "بررسی فقهی - حقوقی شرطیت بلوغ و ایمان در شاهد". مجله پژوهش های فقهی، 11 ،1 ، 1394، 83-114. magiran.com/p1441837
Esmat Alsadat Tabatabaei Lotfy; Zahra Sadat Sarkeshikian. "A fiqhi and statutary study on the necessity of maturity and faith of witness Authors", Islamic Jurisprudence Research, 11, 1, 2015, 83-114. magiran.com/p1441837
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال