ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه برون، حسین حمیدی نجات، علیرضا البرزی، محمدحسین راضی جلالی، شاهرخ نویدپور، (1394). فون پشه های آنوفل بالغ در اطراف تالاب شادگان، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7(2)، 5. magiran.com/p1442864
Shahrokh Navidpour, Mohammad Hossein Razi Jalali, Alireza Alborzi, Fatemeh Boron, Hossein Hamidinejat, (2015). Fauna of adult Anopheles mosquitoes around the Shadegan wetland, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7(2), 5. magiran.com/p1442864
فاطمه برون، حسین حمیدی نجات، علیرضا البرزی، محمدحسین راضی جلالی، شاهرخ نویدپور، فون پشه های آنوفل بالغ در اطراف تالاب شادگان. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 1394؛ 7(2): 5. magiran.com/p1442864
Shahrokh Navidpour, Mohammad Hossein Razi Jalali, Alireza Alborzi, Fatemeh Boron, Hossein Hamidinejat, Fauna of adult Anopheles mosquitoes around the Shadegan wetland, Journal of zabol university of medical sciences and health services, 2015; 7(2): 5. magiran.com/p1442864
فاطمه برون، حسین حمیدی نجات، علیرضا البرزی، محمدحسین راضی جلالی، شاهرخ نویدپور، "فون پشه های آنوفل بالغ در اطراف تالاب شادگان"، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل 7، شماره 2 (1394): 5. magiran.com/p1442864
Shahrokh Navidpour, Mohammad Hossein Razi Jalali, Alireza Alborzi, Fatemeh Boron, Hossein Hamidinejat, "Fauna of adult Anopheles mosquitoes around the Shadegan wetland", Journal of zabol university of medical sciences and health services 7, no.2 (2015): 5. magiran.com/p1442864
فاطمه برون، حسین حمیدی نجات، علیرضا البرزی، محمدحسین راضی جلالی، شاهرخ نویدپور، (1394). 'فون پشه های آنوفل بالغ در اطراف تالاب شادگان'، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7(2)، صص.5. magiran.com/p1442864
Shahrokh Navidpour, Mohammad Hossein Razi Jalali, Alireza Alborzi, Fatemeh Boron, Hossein Hamidinejat, (2015). 'Fauna of adult Anopheles mosquitoes around the Shadegan wetland', Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7(2), pp.5. magiran.com/p1442864
فاطمه برون؛ حسین حمیدی نجات؛ علیرضا البرزی؛ محمدحسین راضی جلالی؛ شاهرخ نویدپور. "فون پشه های آنوفل بالغ در اطراف تالاب شادگان". فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل، 7 ،2 ، 1394، 5. magiran.com/p1442864
Shahrokh Navidpour; Mohammad Hossein Razi Jalali; Alireza Alborzi; Fatemeh Boron; Hossein Hamidinejat. "Fauna of adult Anopheles mosquitoes around the Shadegan wetland", Journal of zabol university of medical sciences and health services, 7, 2, 2015, 5. magiran.com/p1442864
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال