ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
Bahman Khalvati Fahlyani, Abbas Behzad-Behbahani , Seiied Alireza Taghavi, Ali Farhadi, Saeede Salehi, Setare Adibzadeh, Farzaneh Aboualizadeh, Parniyan Alavi, Negin Nikouyan, Mohammad Ali Okhovat, Reza Ranjbaran, Gholam Reza Rafiei Dehbidi, Arash Shakibzadeh, (2015). Development of an In-House TaqMan Real Time RT-PCR Assay to Quantify Hepatitis C Virus RNA in Serum and Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection, Hepatitis Monthly, 15(8), 6. magiran.com/p1442957
Bahman Khalvati Fahlyani, Abbas Behzad-Behbahani , Seiied Alireza Taghavi, Ali Farhadi, Saeede Salehi, Setare Adibzadeh, Farzaneh Aboualizadeh, Parniyan Alavi, Negin Nikouyan, Mohammad Ali Okhovat, Reza Ranjbaran, Gholam Reza Rafiei Dehbidi, Arash Shakibzadeh, Development of an In-House TaqMan Real Time RT-PCR Assay to Quantify Hepatitis C Virus RNA in Serum and Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection, Hepatitis Monthly, 2015; 15(8): 6. magiran.com/p1442957
Bahman Khalvati Fahlyani, Abbas Behzad-Behbahani , Seiied Alireza Taghavi, Ali Farhadi, Saeede Salehi, Setare Adibzadeh, Farzaneh Aboualizadeh, Parniyan Alavi, Negin Nikouyan, Mohammad Ali Okhovat, Reza Ranjbaran, Gholam Reza Rafiei Dehbidi, Arash Shakibzadeh, "Development of an In-House TaqMan Real Time RT-PCR Assay to Quantify Hepatitis C Virus RNA in Serum and Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection", Hepatitis Monthly 15, no.8 (2015): 6. magiran.com/p1442957
Bahman Khalvati Fahlyani, Abbas Behzad-Behbahani , Seiied Alireza Taghavi, Ali Farhadi, Saeede Salehi, Setare Adibzadeh, Farzaneh Aboualizadeh, Parniyan Alavi, Negin Nikouyan, Mohammad Ali Okhovat, Reza Ranjbaran, Gholam Reza Rafiei Dehbidi, Arash Shakibzadeh, (2015). 'Development of an In-House TaqMan Real Time RT-PCR Assay to Quantify Hepatitis C Virus RNA in Serum and Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection', Hepatitis Monthly, 15(8), pp.6. magiran.com/p1442957
Bahman Khalvati Fahlyani; Abbas Behzad-Behbahani ; Seiied Alireza Taghavi; Ali Farhadi; Saeede Salehi; Setare Adibzadeh; Farzaneh Aboualizadeh; Parniyan Alavi; Negin Nikouyan; Mohammad Ali Okhovat; Reza Ranjbaran; Gholam Reza Rafiei Dehbidi; Arash Shakibzadeh. "Development of an In-House TaqMan Real Time RT-PCR Assay to Quantify Hepatitis C Virus RNA in Serum and Peripheral Blood Mononuclear Cells in Patients With Chronic Hepatitis C Virus Infection", Hepatitis Monthly, 15, 8, 2015, 6. magiran.com/p1442957
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال