ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی، (1394). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)، نشریه مدیریت سلامت، 18(61)، 31-46. magiran.com/p1443035
A. Ajdary, Sh Nayebzadeh, F. Heirany, (2015). The Effect of Social responsibility on Hospital Brand Value Case Study: Shahid Sadoughi Hospital of Yazd, Journal of Health Administration, 18(61), 31-46. magiran.com/p1443035
علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی، بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد). نشریه مدیریت سلامت، 1394؛ 18(61): 31-46. magiran.com/p1443035
A. Ajdary, Sh Nayebzadeh, F. Heirany, The Effect of Social responsibility on Hospital Brand Value Case Study: Shahid Sadoughi Hospital of Yazd, Journal of Health Administration, 2015; 18(61): 31-46. magiran.com/p1443035
علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی، "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)"، نشریه مدیریت سلامت 18، شماره 61 (1394): 31-46. magiran.com/p1443035
A. Ajdary, Sh Nayebzadeh, F. Heirany, "The Effect of Social responsibility on Hospital Brand Value Case Study: Shahid Sadoughi Hospital of Yazd", Journal of Health Administration 18, no.61 (2015): 31-46. magiran.com/p1443035
علی اژدری، شهناز نایب زاده، فروغ حیرانی، (1394). 'بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)'، نشریه مدیریت سلامت، 18(61)، صص.31-46. magiran.com/p1443035
A. Ajdary, Sh Nayebzadeh, F. Heirany, (2015). 'The Effect of Social responsibility on Hospital Brand Value Case Study: Shahid Sadoughi Hospital of Yazd', Journal of Health Administration, 18(61), pp.31-46. magiran.com/p1443035
علی اژدری؛ شهناز نایب زاده؛ فروغ حیرانی. "بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی بر ارزش ویژه برند بیمارستان(مطالعه موردی: بیمارستان شهید صدوقی یزد)". نشریه مدیریت سلامت، 18 ،61 ، 1394، 31-46. magiran.com/p1443035
A. Ajdary; Sh Nayebzadeh; F. Heirany. "The Effect of Social responsibility on Hospital Brand Value Case Study: Shahid Sadoughi Hospital of Yazd", Journal of Health Administration, 18, 61, 2015, 31-46. magiran.com/p1443035
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال