ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا روان خواه، محسن موید، محمدرضا حسین زاده، امیرمرتضی عظیم زاده، جمشید حسن زاده، نصیر عامل، (1394). بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران)، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23(3)، 555. magiran.com/p1443956
, (2015). Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23(3), 555. magiran.com/p1443956
علیرضا روان خواه، محسن موید، محمدرضا حسین زاده، امیرمرتضی عظیم زاده، جمشید حسن زاده، نصیر عامل، بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران). مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 1394؛ 23(3): 555. magiran.com/p1443956
, Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran), Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 2015; 23(3): 555. magiran.com/p1443956
علیرضا روان خواه، محسن موید، محمدرضا حسین زاده، امیرمرتضی عظیم زاده، جمشید حسن زاده، نصیر عامل، "بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران)"، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران 23، شماره 3 (1394): 555. magiran.com/p1443956
, "Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy 23, no.3 (2015): 555. magiran.com/p1443956
علیرضا روان خواه، محسن موید، محمدرضا حسین زاده، امیرمرتضی عظیم زاده، جمشید حسن زاده، نصیر عامل، (1394). 'بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران)'، مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23(3)، صص.555. magiran.com/p1443956
, (2015). 'Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran)', Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23(3), pp.555. magiran.com/p1443956
علیرضا روان خواه؛ محسن موید؛ محمدرضا حسین زاده؛ امیرمرتضی عظیم زاده؛ جمشید حسن زاده؛ نصیر عامل. "بررسی های سنگ نگاری، کانی شیمی و ژئوشیمی توده های لامپروفیری و گابروی قلیایی هوای (شمال شرقی هوراند، شمال غربی ایران)". مجله بلور شناسی و کانی شناسی ایران، 23 ،3 ، 1394، 555. magiran.com/p1443956
. "Petrographical, mineral chemical and geochemical studies of the lamprophyric bodies and alkaline gabbro from the Houway area (NE Hourand-NW Iran)", Iranian Journal of Crystallography and Mineralogy, 23, 3, 2015, 555. magiran.com/p1443956
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال