ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید محمدتقی تقوی فرد، (1394). تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3(11)، 45-57. magiran.com/p1444501
Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard, (2015). Clarification the Role of Intellectual Capital in Tendency to Organizational Citizenship Behavior of Bank Shahr Staffs, Journal of Urban Economics and Management, 3(11), 45-57. magiran.com/p1444501
سید محمدتقی تقوی فرد، تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر. فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 1394؛ 3(11): 45-57. magiran.com/p1444501
Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard, Clarification the Role of Intellectual Capital in Tendency to Organizational Citizenship Behavior of Bank Shahr Staffs, Journal of Urban Economics and Management, 2015; 3(11): 45-57. magiran.com/p1444501
سید محمدتقی تقوی فرد، "تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر"، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری 3، شماره 11 (1394): 45-57. magiran.com/p1444501
Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard, "Clarification the Role of Intellectual Capital in Tendency to Organizational Citizenship Behavior of Bank Shahr Staffs", Journal of Urban Economics and Management 3, no.11 (2015): 45-57. magiran.com/p1444501
سید محمدتقی تقوی فرد، (1394). 'تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر'، فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3(11)، صص.45-57. magiran.com/p1444501
Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard, (2015). 'Clarification the Role of Intellectual Capital in Tendency to Organizational Citizenship Behavior of Bank Shahr Staffs', Journal of Urban Economics and Management, 3(11), pp.45-57. magiran.com/p1444501
سید محمدتقی تقوی فرد. "تبیین نقش سرمایه فکری در گرایش به رفتار شهروندی سازمانی کارکنان بانک شهر". فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری، 3 ،11 ، 1394، 45-57. magiran.com/p1444501
Seyyed Mohammadtaqi Taqavifard. "Clarification the Role of Intellectual Capital in Tendency to Organizational Citizenship Behavior of Bank Shahr Staffs", Journal of Urban Economics and Management, 3, 11, 2015, 45-57. magiran.com/p1444501
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال