ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا بستانی، سیده مریم شریفی، (1394). پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 1-17. magiran.com/p1444683
, (2015). Ecotourism zoning models using fuzzy (Case study: township of Shiraz), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 1-17. magiran.com/p1444683
علیرضا بستانی، سیده مریم شریفی، پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 1-17. magiran.com/p1444683
, Ecotourism zoning models using fuzzy (Case study: township of Shiraz), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 1-17. magiran.com/p1444683
علیرضا بستانی، سیده مریم شریفی، "پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 1-17. magiran.com/p1444683
, "Ecotourism zoning models using fuzzy (Case study: township of Shiraz)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 1-17. magiran.com/p1444683
علیرضا بستانی، سیده مریم شریفی، (1394). 'پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.1-17. magiran.com/p1444683
, (2015). 'Ecotourism zoning models using fuzzy (Case study: township of Shiraz)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.1-17. magiran.com/p1444683
علیرضا بستانی؛ سیده مریم شریفی. "پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از مدل فازی fuzzy (مطالعه موردی: شهرستان شیراز)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 1-17. magiran.com/p1444683
. "Ecotourism zoning models using fuzzy (Case study: township of Shiraz)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 1-17. magiran.com/p1444683
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال