ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی، (1394). کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 37-52. magiran.com/p1444685
, (2015). Application of Ecological Footprint Indicator for Evaluating the Sustainability of Urban Neighborhoods from the Perspective of Social-Economical Factors. The case of Qtarchyan neighborhood, Sanandaj, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 37-52. magiran.com/p1444685
کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی، کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 37-52. magiran.com/p1444685
, Application of Ecological Footprint Indicator for Evaluating the Sustainability of Urban Neighborhoods from the Perspective of Social-Economical Factors. The case of Qtarchyan neighborhood, Sanandaj, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 37-52. magiran.com/p1444685
کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی، "کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 37-52. magiran.com/p1444685
, "Application of Ecological Footprint Indicator for Evaluating the Sustainability of Urban Neighborhoods from the Perspective of Social-Economical Factors. The case of Qtarchyan neighborhood, Sanandaj", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 37-52. magiran.com/p1444685
کیومرث حبیبی، آرمان رحیمی، (1394). 'کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.37-52. magiran.com/p1444685
, (2015). 'Application of Ecological Footprint Indicator for Evaluating the Sustainability of Urban Neighborhoods from the Perspective of Social-Economical Factors. The case of Qtarchyan neighborhood, Sanandaj', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.37-52. magiran.com/p1444685
کیومرث حبیبی؛ آرمان رحیمی. "کاربست شاخص جاپای بوم شناختی در سنجش پایداری محلات شهری از منظر عوامل اجتماعی- اقتصادی (نمونه مطالعاتی محله قطارچیان شهر سنندج)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 37-52. magiran.com/p1444685
. "Application of Ecological Footprint Indicator for Evaluating the Sustainability of Urban Neighborhoods from the Perspective of Social-Economical Factors. The case of Qtarchyan neighborhood, Sanandaj", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 37-52. magiran.com/p1444685
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال