ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن اسماعیل زاده، شمسیه صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، (1394). تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 53-69. magiran.com/p1444686
Shamsyeh Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, (2015). Spatial analyzing Level of rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship with social capital, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 53-69. magiran.com/p1444686
حسن اسماعیل زاده، شمسیه صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 53-69. magiran.com/p1444686
Shamsyeh Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, Spatial analyzing Level of rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship with social capital, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 53-69. magiran.com/p1444686
حسن اسماعیل زاده، شمسیه صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، "تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 53-69. magiran.com/p1444686
Shamsyeh Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, "Spatial analyzing Level of rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship with social capital", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 53-69. magiran.com/p1444686
حسن اسماعیل زاده، شمسیه صالح پور، یعقوب اسماعیل زاده، (1394). 'تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.53-69. magiran.com/p1444686
Shamsyeh Saleh Pour, Yaghoub Esmaeilzadeh, (2015). 'Spatial analyzing Level of rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship with social capital', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.53-69. magiran.com/p1444686
حسن اسماعیل زاده؛ شمسیه صالح پور؛ یعقوب اسماعیل زاده. "تحلیل فضایی سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به لحاظ شاخص های توسعه و ارتباط آن با سرمایه اجتماعی". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 53-69. magiran.com/p1444686
Shamsyeh Saleh Pour; Yaghoub Esmaeilzadeh. "Spatial analyzing Level of rural areas development of East Azerbaijan Province in aspect of sustainable development indicators and its relationship with social capital", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 53-69. magiran.com/p1444686
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال