ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، (1394). سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 71-88. magiran.com/p1444688
, (2015). Assess and prioritize ecotourism entrepreneurship development strategies in rural region (Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 71-88. magiran.com/p1444688
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 71-88. magiran.com/p1444688
, Assess and prioritize ecotourism entrepreneurship development strategies in rural region (Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 71-88. magiran.com/p1444688
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، "سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 71-88. magiran.com/p1444688
, "Assess and prioritize ecotourism entrepreneurship development strategies in rural region (Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 71-88. magiran.com/p1444688
حمدالله سجاسی قیداری، طاهره صادقلو، عبدالرضا رکن الدین افتخاری، (1394). 'سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.71-88. magiran.com/p1444688
, (2015). 'Assess and prioritize ecotourism entrepreneurship development strategies in rural region (Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.71-88. magiran.com/p1444688
حمدالله سجاسی قیداری؛ طاهره صادقلو؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری. "سنجش و اولویت بندی راهبردهای توسعه کارآفرینی اکوتوریسم در مناطق روستایی (مطالعه موردی: روستاهای گردشگری رود دره ای استان تهران)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 71-88. magiran.com/p1444688
. "Assess and prioritize ecotourism entrepreneurship development strategies in rural region (Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 71-88. magiran.com/p1444688
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال