ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
غریب فاضل نیا، غزاله احمدی، سید یاسر حکیم دوست، (1394). کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی - فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 89-103. magiran.com/p1444699
Gharib Fazelniya, Ghazaleh Ahmadi, Yasar Hakimdust, (2015). Application of Factor Analysis and Kernel Density Estimation Model in Appraisal Studies of Place and Space Development of Rural Area of Rawansar Town, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 89-103. magiran.com/p1444699
غریب فاضل نیا، غزاله احمدی، سید یاسر حکیم دوست، کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی - فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 89-103. magiran.com/p1444699
Gharib Fazelniya, Ghazaleh Ahmadi, Yasar Hakimdust, Application of Factor Analysis and Kernel Density Estimation Model in Appraisal Studies of Place and Space Development of Rural Area of Rawansar Town, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 89-103. magiran.com/p1444699
غریب فاضل نیا، غزاله احمدی، سید یاسر حکیم دوست، "کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی - فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 89-103. magiran.com/p1444699
Gharib Fazelniya, Ghazaleh Ahmadi, Yasar Hakimdust, "Application of Factor Analysis and Kernel Density Estimation Model in Appraisal Studies of Place and Space Development of Rural Area of Rawansar Town", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 89-103. magiran.com/p1444699
غریب فاضل نیا، غزاله احمدی، سید یاسر حکیم دوست، (1394). 'کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی - فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.89-103. magiran.com/p1444699
Gharib Fazelniya, Ghazaleh Ahmadi, Yasar Hakimdust, (2015). 'Application of Factor Analysis and Kernel Density Estimation Model in Appraisal Studies of Place and Space Development of Rural Area of Rawansar Town', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.89-103. magiran.com/p1444699
غریب فاضل نیا؛ غزاله احمدی؛ سید یاسر حکیم دوست. "کاربرد تحلیل عاملی و مدل تخمین تراکم کرنل در ارزیابی توسعه مکانی - فضایی مناطق روستایی شهرستان روانسر". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 89-103. magiran.com/p1444699
Gharib Fazelniya; Ghazaleh Ahmadi; Yasar Hakimdust. "Application of Factor Analysis and Kernel Density Estimation Model in Appraisal Studies of Place and Space Development of Rural Area of Rawansar Town", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 89-103. magiran.com/p1444699
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال