ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدعباس رجایی، محمد امین خراسانی، بهمن صحنه، (1394). تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 119-136. magiran.com/p1444706
Syyed Abas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh, (2015). Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 119-136. magiran.com/p1444706
سیدعباس رجایی، محمد امین خراسانی، بهمن صحنه، تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 119-136. magiran.com/p1444706
Syyed Abas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh, Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 119-136. magiran.com/p1444706
سیدعباس رجایی، محمد امین خراسانی، بهمن صحنه، "تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 119-136. magiran.com/p1444706
Syyed Abas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh, "Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 119-136. magiran.com/p1444706
سیدعباس رجایی، محمد امین خراسانی، بهمن صحنه، (1394). 'تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.119-136. magiran.com/p1444706
Syyed Abas Rajaei, Mohammad Amin Khorasani, Bahman Sahneh, (2015). 'Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.119-136. magiran.com/p1444706
سیدعباس رجایی؛ محمد امین خراسانی؛ بهمن صحنه. "تحلیل اکتشافی داده های فضایی در بررسی آمد و شدهای روزانه در نواحی روستایی مورد: روستاهای پیرامون مناطق کلانشهری". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 119-136. magiran.com/p1444706
Syyed Abas Rajaei; Mohammad Amin Khorasani; Bahman Sahneh. "Exploratory analysis of spatial data of daily trips in rural areas Case: villages around metropolitan regions", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 119-136. magiran.com/p1444706
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال