ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری، عبدالعظیم قانقرمه، حسین علی فلاحی، (1394). پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 165-181. magiran.com/p1444715
Javad Khoshal Dastjerdi, Abdolghadir Nazari, Abdolazim Ghangharmeh, (2015). Predicting isometropia- rainfall in dry wheat implantation and cultivation in Gonbad Kavoos province, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 165-181. magiran.com/p1444715
جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری، عبدالعظیم قانقرمه، حسین علی فلاحی، پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 165-181. magiran.com/p1444715
Javad Khoshal Dastjerdi, Abdolghadir Nazari, Abdolazim Ghangharmeh, Predicting isometropia- rainfall in dry wheat implantation and cultivation in Gonbad Kavoos province, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 165-181. magiran.com/p1444715
جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری، عبدالعظیم قانقرمه، حسین علی فلاحی، "پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 165-181. magiran.com/p1444715
Javad Khoshal Dastjerdi, Abdolghadir Nazari, Abdolazim Ghangharmeh, "Predicting isometropia- rainfall in dry wheat implantation and cultivation in Gonbad Kavoos province", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 165-181. magiran.com/p1444715
جواد خوشحال دستجردی، عبدالقدیر نظری، عبدالعظیم قانقرمه، حسین علی فلاحی، (1394). 'پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.165-181. magiran.com/p1444715
Javad Khoshal Dastjerdi, Abdolghadir Nazari, Abdolazim Ghangharmeh, (2015). 'Predicting isometropia- rainfall in dry wheat implantation and cultivation in Gonbad Kavoos province', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.165-181. magiran.com/p1444715
جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالقدیر نظری؛ عبدالعظیم قانقرمه؛ حسین علی فلاحی. "پیش بینی آماری سینوپتیکی وقوع ریزش باران در زمان کاشت و برداشت گندم دیم در شهرستان گنبدکاووس". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 165-181. magiran.com/p1444715
Javad Khoshal Dastjerdi; Abdolghadir Nazari; Abdolazim Ghangharmeh. "Predicting isometropia- rainfall in dry wheat implantation and cultivation in Gonbad Kavoos province", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 165-181. magiran.com/p1444715
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال