ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروز مجرد، هوشنگ کاکایی، (1394). کاربرد روش های میان یابی و رگرسیونی در برآورد مکانی بارش (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 182-197. magiran.com/p1444716
Firouz Mojarrad, Hooshang Kakaee, (2015). Application of Interpolation and Regression Methods in Spatial Estimation of Rainfall (Case Study: Kermanshah Province), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 182-197. magiran.com/p1444716
فیروز مجرد، هوشنگ کاکایی، کاربرد روش های میان یابی و رگرسیونی در برآورد مکانی بارش (مطالعه موردی: استان کرمانشاه). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 182-197. magiran.com/p1444716
Firouz Mojarrad, Hooshang Kakaee, Application of Interpolation and Regression Methods in Spatial Estimation of Rainfall (Case Study: Kermanshah Province), Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 182-197. magiran.com/p1444716
فیروز مجرد، هوشنگ کاکایی، "کاربرد روش های میان یابی و رگرسیونی در برآورد مکانی بارش (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 182-197. magiran.com/p1444716
Firouz Mojarrad, Hooshang Kakaee, "Application of Interpolation and Regression Methods in Spatial Estimation of Rainfall (Case Study: Kermanshah Province)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 182-197. magiran.com/p1444716
فیروز مجرد، هوشنگ کاکایی، (1394). 'کاربرد روش های میان یابی و رگرسیونی در برآورد مکانی بارش (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.182-197. magiran.com/p1444716
Firouz Mojarrad, Hooshang Kakaee, (2015). 'Application of Interpolation and Regression Methods in Spatial Estimation of Rainfall (Case Study: Kermanshah Province)', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.182-197. magiran.com/p1444716
فیروز مجرد؛ هوشنگ کاکایی. "کاربرد روش های میان یابی و رگرسیونی در برآورد مکانی بارش (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 182-197. magiran.com/p1444716
Firouz Mojarrad; Hooshang Kakaee. "Application of Interpolation and Regression Methods in Spatial Estimation of Rainfall (Case Study: Kermanshah Province)", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 182-197. magiran.com/p1444716
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال