ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعید نگهبان، منصور جعفربیگلو، عبدالکریم ویسی، طاهر ولی پور، (1394). بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب)، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 199-209. magiran.com/p1444717
, (2015). Survey neo tectonic role in create river trace Case study: Gilanegharb river- north golanegharb city, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 199-209. magiran.com/p1444717
سعید نگهبان، منصور جعفربیگلو، عبدالکریم ویسی، طاهر ولی پور، بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب). فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 199-209. magiran.com/p1444717
, Survey neo tectonic role in create river trace Case study: Gilanegharb river- north golanegharb city, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 199-209. magiran.com/p1444717
سعید نگهبان، منصور جعفربیگلو، عبدالکریم ویسی، طاهر ولی پور، "بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب)"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 199-209. magiran.com/p1444717
, "Survey neo tectonic role in create river trace Case study: Gilanegharb river- north golanegharb city", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 199-209. magiran.com/p1444717
سعید نگهبان، منصور جعفربیگلو، عبدالکریم ویسی، طاهر ولی پور، (1394). 'بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب)'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.199-209. magiran.com/p1444717
, (2015). 'Survey neo tectonic role in create river trace Case study: Gilanegharb river- north golanegharb city', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.199-209. magiran.com/p1444717
سعید نگهبان؛ منصور جعفربیگلو؛ عبدالکریم ویسی؛ طاهر ولی پور. "بررسی نقش نو زمین ساخت در شکل گیری پادگانه های رودخانه ای (مطالعه موردی رودخانه گیلانغرب - محدوده شمالی شهر گیلانغرب)". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 199-209. magiran.com/p1444717
. "Survey neo tectonic role in create river trace Case study: Gilanegharb river- north golanegharb city", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 199-209. magiran.com/p1444717
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال