ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهرام مهدوی، (1394). سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، 211-224. magiran.com/p1444718
Ali Akbar Najafi Kani, Ali Reza Khajeh Shahkohi, Shahram Mahdavi, (2015). Assessment of Development Indicators in Urban Areas with an Emphasis on Quality of Life. Case Study: Kashan City, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), 211-224. magiran.com/p1444718
علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهرام مهدوی، سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان. فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 1394؛ 5(16): 211-224. magiran.com/p1444718
Ali Akbar Najafi Kani, Ali Reza Khajeh Shahkohi, Shahram Mahdavi, Assessment of Development Indicators in Urban Areas with an Emphasis on Quality of Life. Case Study: Kashan City, Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 2015; 5(16): 211-224. magiran.com/p1444718
علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهرام مهدوی، "سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان"، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا 5، شماره 16 (1394): 211-224. magiran.com/p1444718
Ali Akbar Najafi Kani, Ali Reza Khajeh Shahkohi, Shahram Mahdavi, "Assessment of Development Indicators in Urban Areas with an Emphasis on Quality of Life. Case Study: Kashan City", Geographical Planning of Space Quarterly Journal 5, no.16 (2015): 211-224. magiran.com/p1444718
علی اکبر نجفی کانی، علیرضا خواجه شاهکوهی، شهرام مهدوی، (1394). 'سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان'، فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5(16)، صص.211-224. magiran.com/p1444718
Ali Akbar Najafi Kani, Ali Reza Khajeh Shahkohi, Shahram Mahdavi, (2015). 'Assessment of Development Indicators in Urban Areas with an Emphasis on Quality of Life. Case Study: Kashan City', Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5(16), pp.211-224. magiran.com/p1444718
علی اکبر نجفی کانی؛ علیرضا خواجه شاهکوهی؛ شهرام مهدوی. "سنجش شاخصهای توسعه در مناطق شهری با تاکید بر کیفیت زندگی. مطالعه موردی: شهر کاشان". فصلنامه آمایش جغرافیایی فضا، 5 ،16 ، 1394، 211-224. magiran.com/p1444718
Ali Akbar Najafi Kani; Ali Reza Khajeh Shahkohi; Shahram Mahdavi. "Assessment of Development Indicators in Urban Areas with an Emphasis on Quality of Life. Case Study: Kashan City", Geographical Planning of Space Quarterly Journal, 5, 16, 2015, 211-224. magiran.com/p1444718
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال